Positiv nioårsutvärdering för Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret, har under året genomgått sin nioårsutvärdering. Resultatet av utvärderingen visar att Metalliska är ett mycket välskött program och lyfter bland annat hur Metalliska material har axlat rollen som nationell kraftsamlande aktör och samverkansplattform för svensk metallforskning.

”Metalliska material är ett välskött program som förmått adressera sina intentioner. Man ger prov på en hög grad av reflektion kring sin projektportfölj och hur den anknyter till programmets mål. Portföljen är välbalanserad med över lag bra projekt. Metalliska material är ett gott exempel på hur en SIP kan arbeta”, skriver utvärderarna.

Metalliska materials utvärdering avser åren 2013–2021, med ett visst fokus på de tre senaste åren. Utvärderarnas övergripande slutsats är att Metalliska material är välorganiserat och bedriver ändamålsenliga insatser grundade i strategiska behovsanalyser. Utvärderingen pekar även på att programmet har en god struktur och gedigen uppföljning och att Metalliska material har axlat rollen som nationell kraftsamlande aktör och samverkansplattform.

Utvärderingen visar att programmet i hög grad har mobiliserat relevanta aktörer och bidragit till nätverk mellan forskningsinstitut, lärosäten och företag. Nya nätverk och samarbeten med en bredd av aktörer har bidragit till betydande kunskapsöverföring och kompetenshöjning. Samarbeten längs värdekedjor har varit särskilt värdefulla. På systemnivå har Metalliska materials inkluderande arbetssätt effektiviserat sektorns dialog och strategier inom hållbarhet, cirkulär ekonomi, kompetensförsörjning, attraktivitet, additiv tillverkning, elektrifiering och digitalisering.

– Vi kan inte vara annat än stolta över de fina omdömen vi får i nioårsutvärderingen av Metalliska material. Vi är särskilt glada över att utvärderarna hittat och lyft fram saker som våra projektstöd, som jag tror vi är ensamma om. Det betyder förstås inte att vi är nöjda, man kan alltid bli bättre och vi kommer att använda erfarenheterna från programmet dels för att avsluta det på ett bra sätt, dels för att kunna göra ännu bättre saker i framtiden, säger Gert Nilson, forskningschef på Jernkontoret samt Programchef för Metalliska material.

I utvärderingen lyfts kunskapshöjning bland deltagarna som ett viktigt resultat. Deltagandet har även bidragit till bättre besluts- och samarbetsförmåga i innovationsfrågor samt mer långsiktig sektorsövergripande samverkan. Forskningsmiljöerna har genom deltagandet också blivit mer industrirelevanta.

Utvärderingen visar på att Metalliska materials mervärde är betydande. Den breda mobiliseringen i värdekedjorna och kunskapsöverföringen mellan stål-, aluminium- och gjuteriföretagen hade sannolikt inte varit möjliga utan programmet. Det ger också mervärde som nätverksbyggare, plattform för samverkan och till metallindustrins kompetensförsörjning och attraktivitet.