Energimyndigheten stöttar forskning om biokol som ska testas hos Höganäs AB

Inom järn- och stålindustrin uppstår den största andelen utsläpp vid användning av fossilt kol för att reducera järnmalm till järn. Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 12 miljoner kronor till forskning om produktion av biokol. Forskningen sker i samarbete mellan E.ON., BioShare, Luleå tekniska universitet, RISE och Chalmers och materialet kommer att testas i produktionen hos Höganäs AB och SSAB.

Magnus Persson, energisamordnare på Höganäs AB, ser fram emot att få utvärdera en ny, biobaserad kolkälla i produktionen. Foto: Höganäs.

12 miljoner kronor, så mycket har Energimyndigheten beslutat att ge i stöd till forskning om produktionen av biokol. För järn- och stålindustrin, där den största delen av utsläppen sker just vid användningen av fossilt kol för att reducera järnmalm till järn, är forskningen ett viktigt bidrag till den pågående omställningen till en hållbar produktion.

– Biobaserade kolmaterial är helt avgörande för Höganäs omställning till en verksamhet med netto-noll klimatpåverkan. Därför är det angeläget att vi snabbt kan bygga upp nya värdekedjor kring de här materialen tillsammans. Forskning, svenskt industrikunnande och användning av befintlig infrastruktur kring fjärrvärmenäten är lovande förutsättningar för en snabb omställning. Vi ser fram emot att så fort som möjligt utvärdera en ny kolkälla för vår produktion, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs AB.

Energimyndighetens satsning på biokol-forskningen sker inom Industriklivet. Projektet går från labb-skala, via reaktormodellering, till försök i befintliga pannor. Det färdiga biokolet är därefter tänkt att testas i produktionsprocesser vid både Höganäs AB och SSAB.

– Biokol behövs för att järn- och stålindustrin ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser och för att vi ska nå klimatmålen. Det är positivt att flera aktörer samlas kring utvecklingen för att ta nästa steg med stöd från Industriklivet, säger Klara Helstad, chef på enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Forskningen sker i samarbete mellan E.ON., BioShare, Luleå tekniska universitet, RISE och Chalmers. Materialet kommer sedan att testas i produktionen hos Höganäs AB.

Läs mer: