Den ljusnande framtid är er – glädjande riksdagsbeslut för gymnasiet

Svensk industri ställer om och riksdagen har nu fattat ett viktigt beslut som bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Dimensionering av gymnasieskolan innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in när beslut ska fattas om vilka utbildningar som ska erbjudas. I en tid av politisk osäkerhet välkomnar järn- och stålindustri detta viktiga beslut.

”Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår…” Studentsången, Herman Sätherberg.

Torsdagen den 16 juni fattade riksdagen beslut om att godkänna regeringens förslag gällande dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Förslaget innebär i korthet att arbetsmarknadens behov ska vägas in när beslut ska fattas om vilka utbildningar som ska erbjudas och hur många utbildningsplatser de ska ha. Utbildningsutbudet för vissa gymnasieutbildningar ska alltså styras både utifrån efterfrågan från ungdomar och de behov som finns på arbetsmarknaden.

Ändringen har länge efterfrågats av järn- och stålindustrin för att säkerställa tillgången till viktig kompetens, framför allt från gymnasiets yrkesutbildningar.

- Både unga och företag drabbas när många väljer utbildningar där chansen till jobb är liten medan utbildningar som arbetsmarknaden verkligen behöver läggs ner. Genom att ta in arbetsmarknadens behov i planeringen och marknadsföringen av utbildningar blir den snedvridningen mindre. Nu hoppas vi bara på att få se samma förändring även för högskoleutbildningarna, kommenterar Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Förslaget innebär också att tre kommuner ska gå samman i ett samverkansområde och där arbeta tillsammans med planering, dimensionering och utbildningserbjudanden i området.

- Riksdagens beslut kommer i en tid när företag inom hela den svenska industrin investerar i nya verksamheter som bidrar till den hållbara omställningen och svensk konkurrenskraft. Jag hoppas att kommuner, regioner och enskilda skolor inser hur viktigt detta är. Människor med rätt kompetens är helt avgörande för att investeringarna ska resultera i tillväxt, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Läs mer här

Tidigare kommentarer om förslaget och utredningen:

Förslag för bättre matchning med näringslivet och mer attraktiva yrkesutbildningar - Jernkontoret

Debatt: Stjernkvists gymnasieutredning ett viktigt steg i rätt riktning - Jernkontoret

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Utbildningsutskottets Betänkande 2021/22:UbU25 - Riksdagen