På gång: Viktigt samarbete med Kemikalieinspektionen

Just nu deltar Jernkontorets miljörådgivare Karin Östman i ett arbete med Svenskt Näringsliv och Kemikalieinspektionen som syftar till att fördjupa gemensam kunskap om viktiga delar i den europeiska kemikaliestrategin. Utbytet är ett föredöme när det gäller lösningsorienterad samverkan mellan näringsliv och myndigheter och kan bidra till en starkt förankrad svensk position.

Under förra året presenterade EU-kommissionen sin kemikaliestrategi för hållbarhet som en del av den europeiska gröna given. Det är en ambitiös strategi som föranleder ett omfattande arbete för Sveriges del och arbetet behöver samordnas så nära som möjligt, utan att kompromissa med de olika aktörernas självständighet.

– Svenskt Näringslivskretsens samverkansgrupp för miljöpolitik och Kemikalieinspektionen har träffats och delat med sig av sina respektive mest prioriterade delar i EU:s kemikaliestrategi. Vi har tillsammans valt ut tre områden utifrån dessa prioriteringar där vi ska ha särskilda möten för fördjupat kunskapsutbyte och dialog, berättar Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret och en av de personer som för en nära dialog med Kemikalieinspektionen.

– Vi från näringslivet genomförde tidigt en gemensam prioritering av de viktigaste frågorna i kemikaliestrategin utifrån vårt perspektiv. Den tillsammans med Kemikalieinspektionens prioritering har fått utgöra utgångspunkt när vi valt de viktigaste frågorna att ha fördjupad dialog kring, fortsätter Karin Östman.

De områden som valts ut som särskilt viktiga är:

  1. Införande av en bedömningsfaktor för att väga in kombinationseffekter i riskbedömningar av kemikalier.
  2. Definition och användning av begreppet "Substances of concern".
  3. Definition och användning av begreppet "Essental use".

chemicals stratergy.png

EU:s Kemikaliestratergi publicerades 14 oktober 2019

Utbytet ett föredöme som kan bidra till en samlad position

Kemikaliestrategin är omfattande och kan få stora konsekvenser för järn– och stålindustrin. Utbytet och dialogmötena är ett föredöme när det gäller lösningsorienterad samverkan mellan näringsliv och myndigheter.

– Det är både viktigt och väldigt roligt att Kemikalieinspektionen ser ett så stort värde i att diskutera dessa frågor med oss från industrin. Vi hoppas få ökad kunskap hos båda parter om vad just dessa delar i kemikaliestrategin kan komma att innebära och på vilket sätt olika tänkbara regelverk kan komma att påverka det svenska näringslivet, säger Karin Östman.

– Ökad kunskap och förståelse hoppas vi ska bidra till en väl underbyggd svensk position i de kommande konsultationerna om hur EU-kommissionen tänker sig att styra upp kemikaliepolitiken, säger Karin Östman.

Risken för exponering bör styra regleringen

Kemikaliefrågor och den europeiska kemikalielagstiftningen som formeras inom ramen för den europeiska gröna given är mycket viktig för svensk järn- och stålindustri. Inte minst hur faroklassningar och riskbedömningar av metaller görs.

– Vår ståndpunkt från järn- och stålindustrin är att det är risken för exponering av farliga ämnen för människa och miljö som ska vara avgörande för hur man reglerar användning av metalliska material inom EU, säger Karin Östman.

Tydliga definitioner behövs

De begrepp som nu diskuteras är komplexa och kräver tydliga definitioner och beskrivningar av hur de ska användas.

Begreppet "Substances of concern" uppfattar näringslivet som ett vidare begrepp än "Substances av very high concern" vilket inbegriper de ämnen som finns i den så kallade kandidatlistan kopplad till kemikalielagstiftningen REACH. "Substances of concern" kan till exempel komma att användas för att begränsa vilka typer av ämnen som är lämpliga för återvinning.

"Essential use" är ett nytt begrepp. Det kan komma att användas för när det inom EU kan komma att tillåtas användning av kemikalier eller kemiska ämnen som på grund av sina egenskaper eller risker annars skulle ha begränsats.

– Hur vi definierar och tolkar de här begreppen kan få stor betydelse för hur och på vilket sätt metalliska material kommer att kunna både användas och återvinnas i framtiden, avslutar Karin Östman.


Läs mer om Jernkontorets arbete med kemilalier.