Jernkontoret välkomnar att regeringen prövar vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Med två dagar till godo fattade regeringen den 16 december beslut i enlighet med flera eniga remissinstanser, däribland Jernkontoret, om att pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Jernkontoret välkomnar beslutet och står beredda att bidra i samband med prövningen.

Bruksdammen i Björneborg. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Regeringen har fattat beslut om att pröva de fem vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltningen för perioden 2021-2027. Det innebär att befintliga program, i de delar de är relevanta, fortsätter att gälla fram till dess regeringens prövning är klar.

Beslutet om denna prövning välkomnas av Jernkontoret som under många år arbetat med vattenfrågor och senast i våras lämnade omfattande synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsmaterial om nya förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.

Jernkontoret står redo att bidra till regeringens prövning och medverka till att förbättra och förtydliga tillämpningen av de EU-gemensamma reglerna kring vatten.

– Vattenfrågorna är otroligt viktiga för järn- och stålindustrin och vi anser det avgörande att de EU-gemensamma reglerna om vatten tillämpas på ett korrekt och samstämmigt sätt i Sverige och övriga länder i Europa. Den nuvarande tillämpningen i Sverige skapar osäkerheter och långdragna tillståndsprocesser för företagen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Läs mer om varför regeringen beslutat att pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i en klargörande artikel hos Altinget.

Ta del av järn- och stålindustrins arbete med vattenfrågor.