Internationella kvinnodagen 8 mars – 100 procent av kompetensen

Samma budskap, lika aktuellt. För att klara kompetensförsörjningen måste svensk järn- och stålindustri se 100 procent av kompetensen, vi har inte råd att ha medarbetare som inte når sin fulla potential. En del i att vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män är ledarskap. Den 8 mars slår vi ett extra slag för ledarskap som ser 100 procent av kompetensen.

Järn- och stålindustrin måste ta till vara på 100 procent av kompetensen, här har ledarskapsfrågorna och kulturen har en avgörande roll. Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN.


I mitten på februari arrangerade nätverket Metallkvinnor en digital ledarskapsworkshop tillsammans med systernätverken Women in Mining Sweden och Kraftkvinnorna. Under tre timmar diskuterade ett femtiotal chefer inom stål-, gruv- och kraftindustrin ledarskap, makt och jämställdhet.

I fokus var ledarskapet som en förutsättning och ett verktyg för att skapa en kultur där alla medarbetare, oavsett kön, kommer till sin rätt. En kultur där den kompetens var och en har används och där utrymme ges både för goda idéer och misslyckanden.

Under ledning av Jesper Fundberg, forskare och konsult med mångårig erfarenhet av arbete med makt och ledarskap hos bland annat Polismyndigheten, fick Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution, Robert Andrén, gd Energimyndigheten, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och Maria Sunér, vd Svemin möjlighet att resonera kring sitt eget ledarskap, makten och lönsamhet kopplat till jämställdhet.

Bo-Erik Pers reflekterade bland annat över kostnaden för att inte ha en kultur där en del individers kompetenser inte tas tillvara fullt ut

– Vi sitter sannolikt på en dold resurs här och den kanske till och med inte är särskilt liten. Säg mig den koncernchef som inte vill komma åt den dolda resursen. Här finns det ett ekonomiskt intressant och en möjlighet att göra verksamheten mer effektiv. De borde vara självklart att vilja jobba med frågan för den koncernchef som axlar rollen, säger Bo-Erik Pers.

Jämställdhetsarbetet inom industrin inrymmer många olika delar; representation på chefspositioner, rekrytering, förebilder, lönebildning m.m. Under workshopen som Metallkvinnor arrangerade diskuterades ansvarsfrågan, vem eller vilka som kan och bör driva jämställdhetsarbetet.

– Det är inte kvinnorna, varken som grupp eller individer, som har en utmaning att lösa kopplat till jämställdhet. Det är vi inom industrin. Det är vårt uppdrag att attrahera och behålla människorna med den kompetens som vi behöver. Om vi fastnar i gamla föreställningar då går vi kanske miste om kompetensen som vi skulle kunna anställa eller till och med redan har i vår verksamhet. Det har vi inte råd med, säger Bo-Erik Pers.


Ta gärna del av panelsamtalen från Metallkvinnors workshop den 18 februari 2021:

Se även: www.metallkvinnor.se