Energimyndigheten stöttar Höganäs AB:s klimatarbete med 2,7 miljoner

Höganäs AB har som mål att bli klimatneutrala till 2045. Ett av de viktiga stegen för att nå dit är att ersätta fossilt kol med förnybart kol i Höganäs-processen. Energimyndigheten beviljade nyligen 2,7 miljoner kronor till pilotförsök med koldioxidneutral biokol.

Ryan Robinson är projektledare för pilotförsöken med koldioxidneutral biokol i Höganäs tillverkningsprocesser. Foto: Höganäs AB.

Den 1 mars beviljade Energimyndigheten, genom programmet Industriklivet, 2,7 miljoner kronor i stöd till metallpulvertillverkaren Höganäs AB. Pengarna ska användas i ett forskningsprojekt som handlar om att genomföra pilotförsök med koldioxidneutral biokol i en av tillverkningsprocesserna, den så kallade Höganäs-processen.

Projektet startar omedelbart och kommer att pågå till och med slutet av 2022. I pilotförsöken kommer upp till en femtedel av det fossila kolet att ersättas av biokol. Vid ett fullskaligt införande skulle det motsvara en minskning av koldioxidutsläppen med 29 000 ton per år, vilket motsvarar cirka 13 procent av företagets utsläpp i Sverige.

– Att ersätta fossilt kol med förnybart är mer komplicerat än det låter. Vår process har utvecklats under mer än 100 år och små förändringar kan ge stora konsekvenser för både process och produktkvalitet. Det här projektet kommer ge oss en djupare förståelse, säger Ryan Robinson som leder projektet på Höganäs.

Svensk järn- och stålindustri strävar efter att uppnå höga ambitioner formulerade i klimatfärdplanen.

– Att ersätta fossilt kol med biokol är ett av de mest prioriterade forskningsområdena i stålindustrins klimatfärdplan för fossilfrihet och konkurrenskraftig industri. Inom ramen för initiativet Samforsk klimat följer vi den här typen av projekt. Satsningen som Höganäs gör är oerhört inspirerande, säger Helena Malmqvist, forskningschef för Jernkontorets teknikområde Energi- och ugnsteknik och en av de drivande inom Samforsk klimat.

samforsk-klimat-logo.jpg

Mer om Samforsk klimat:

Se även: Pressmeddelande från Höganäs (2021-03-04)