Åtta nya forskningsprojekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 50 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år åtta nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

– En gång om året frågar vi efter projekt som är angelägna för industrin och samtidigt har högt nyhetsvärde, oavsett ämnesområde. Precis som vanligt fick vi i år in ett stort antal bra förslag och vi är glada att kunna sjösätta åtta projekt som verkligen kommer att göra skillnad, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret.

Utlysningen är den nittonde inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De beviljade projekten är:

Wire drawing optimization with resource efficient lubrication (WOLS)

Projektet WOLS avser att göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.

WOLS har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Snabb slagganalys för processtyrning och återvinning (Slagg Online)

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I projektet Slagg Online utvecklas en ny metod för analys av slagg.

Slagg Online har en total budget på 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Sustainable Aluminium Machining by new tooling system for less lubricoolant usage (SALMA)

Projektet SALMA ska uppnå förbättrad prediktering av bearbetning i aluminium, och radikalt reducera behovet av kylsmörjningssystem. Aluminium har ansetts ”lättbearbetat” och har därför inte granskats gällande skärande bearbetbarhet. Processerna körs ofta med stora mängder vatten för att skölja bort spånor i skärzonen och korrelationen mellan skärbarhet och materialegenskaper är inte lika utforskade och välkända som inom stål.

SALMA har en total budget på 8,2 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Utveckling och validering av prediktiva metoder för flerskalig spricktillväxt i segjärn (PreDI)

Projektet PreDI har som målsättning att öka förståelsen och utveckla beräkningsbaserade prediktiva metoder för att förutse hur mikrostrukturen och gjutdefekter påverkar de mekaniska egenskaperna hos segjärn ämnade för fordon och gruvindustrin.

PreDI har en total budget på 6,8 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Utveckling av fossilfria gjutpulver (FreeCast)

I gjutning av stål bidrar gjutpulver till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper. En av dessa komponenter är kol som har sitt ursprung i fossila källor. FreeCast avser att ta steget och utveckla en ny generation gjutpulver där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor.

FreeCast har en total budget på 6,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-belagda skärverktyg för svårbearbetade material (CVD TiAlN)

CVD TiAlN ska förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material, såsom Ni-bas och super-duplex rostfria stål.

CVD TiAlN har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

COMponent Scale Modelling LINK to Materials Development (COMLINK)

COMLINK visar att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för Laser Powder Bed Fusion (LPBF)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

COMLINK har en total budget på 6,85 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.

Fabrication of a bimetal by combining casting and additive manufacturing (Combi-CAM)

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Genom att kombinera additiv tillverkning och gjutning skulle fördelarna från de båda processerna kunna nyttjas och en kombination av dessa tekniker kunna användas för att tillverka bimetaller.

Combi-CAM har en total budget på 4,6 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se.