Sex nya projekt inom Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar omkring 25 miljoner kronor i de sex forskningsprojekt som har beviljats stöd i den årliga programövergripande utlysningen.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu omkring 25 miljoner kronor i forskningsprojekt som har beviljats stöd i Metalliska materials årliga programövergripande utlysning.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till innovationsprogrammets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i andra, mer specifika utlysningar. Detta utgör programmets femtonde utlysning.

De beviljade forskningsprojekten är:

(Klicka på rubrikerna för mer information om projekten)

Distorsionsegenskaper i valsade ringar (DistOVER)

Projektet har starka förutsättningar att fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Detta har potential att leda till en förbättrad produktion av komponenterna samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.

Aluminiumbaserad strömavledarplatta för PEM-bränsleceller (ALUSAP)

Projektet syftar till att utveckla metoder för kostnadseffektiv framställning av aluminiumbaserade strömavledarplattor och karakterisering av kontaktresistans samt dess korrosionsskikt med avancerade ytanalysmetoder. Metoderna blir kraftfulla verktyg för kostnadseffektiv produktutveckling av aluminiumbaserade strömavledarplattor som lever upp till kraven på låg tillverkningskostnad, låg vikt, lågt kontaktmotstånd, lång livslängd i applikationsmiljön samt möjlighet till återanvändning/återvinning.

Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX)

Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av risker med väteförsprödning som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Projektet kommer att utveckla en Hy-TOOLBOX som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för väteförsprödning genom att använda moderna utvärderingsmetoder.

Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II)

Projektet är tänkt som en genomförbarhetsstudie och ska utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin. Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra men materialets egenskaper ställer krav på förbehandling, vilket kan äventyra en realisering, både tekniskt och ekonomiskt.

Ytoxiden mellan prestation och haveri (PRESTATION)

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

Aluminium sheet with high secondary content (ALSCRAM)

Projektet syftar till att besvara intresset för ökat sekundärt innehåll, helst med samma prestanda som primärbaserad aluminiummetall. Viktiga frågor är att förstå och hitta hållbara leveransströmmar för sekundärmetall, förmågan att producera halvfabrikat (i första hand plåt) med sekundärbaserad metall och förmågan att forma nya plåtkompomeneter.