Sandvik minskar koldioxidutsläppen ytterligare

I stålverket i Sandviken har Sandvik Materials Technology börjat använda en kalk som är mindre energikrävande att tillverka och den är dessutom närproducerad. Bytet av kalksort medför indirekt minskade koldioxidutsläpp med 5800 ton per år.

Kalksten är en viktig råvara för stålindustrin. Kalk används för att bilda slagg i tillverkningsprocessen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

I tillverkningsprocessen vid stålverket i Sandviken används kalk för att bilda slagg i ljusbågsugnen (där skrot med hjälp av el blir flytande stål) och i AOD-konvertern (där det flytande stålet raffineras). Slaggen har flera funktioner, till exempel att rena stålet från oönskade ämnen och partiklar och att skydda det eldfasta materialet som ugnarna är infodrade med.

Sandvik inledde 2018 ett forskningsprojekt för att undersöka om det vore möjligt att byta ut hårdbränd kalk som då användes i ljusbågsugnen, till en lösbränd kalk. Tillverkning av lösbränd kalk kräver betydligt mindre mängd energi. En rad försök och analyser har visat att den nya kalkkvaliteten kan användas istället. Dessutom bryts och bearbetas kalken mycket närmare Sandviken, vilket gör att koldioxidutsläpp kopplade till transporter också minskar. Sammantaget medför Sandviks byte av kalksort att koldioxidutsläppen minskar med 5800 ton per år.

– Framgången med detta initiativ har skett tack vare våra anställda vid råvaruhanteringen, stålverket och F&U-enheten. De har en vilja och drivkraft att förändra för att utmana befintliga processer, säger Michail Ternovski, inköpschef på Sandvik Materials Technology, i en nyhetsartikel.

Hela stålindustrin jagar koldioxidutsläpp

Trots att svenska stålprodukter idag har ett lågt klimatavtryck internationellt sett, pågår en ständig jakt på utsläppskällor inom stålets kretslopp. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och stålindustrins omställning till klimatsmart produktion är en viktig del av vägen dit. I Stålindustrins klimatfärdplan beskrivs vad som krävs.

– Att Sandvik minskar koldioxidutsläppen genom att byta kalksort är ett bra exempel på hur stålföretagen inte bara effektiviserar sina egna processer, de jobbar även med sina leverantörer för att få ner de indirekta utsläpp som hör till stålproduktionen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.