Inspel från ett av världens mest cirkulära material

Ett material som kan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet, återvinningsbarhet, är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Krav på återvinningsbarhet bör införas bland de hållbarhetsprinciper som diskuteras inom ramen för EU-kommissionens Circular Economy Action Plan (CEAP). Detta skulle ge mer effekt än det krav på ökad mängd återvunnet i en produkt som föreslås för att stimulera efterfrågan på återvunnet material. Det finns sedan länge fungerande marknader för återvinning av skrot.

Sommaren är här och en rad politiska processer i Sverige och EU med bäring på cirkulär ekonomi är hetare än någonsin.

- Vi ska gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi. Här är det viktigt att värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt. Bara då kan vi få en effektiv hantering av våra gemensamma resurser. Stål är redan ett av världens mest cirkulära material och vår industri vill aktivt bidra i arbetet med Kommissionens plan för cirkulär ekonomi och den svenska strategin för cirkulär ekonomi, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef på Jernkontoret.

En strategiskt viktig fråga för den cirkulära ekonomin är hur marknader för återvunnet material kan främjas både nationellt och inom EU.

- Att använda absoluta krav på mängd återvunnet material för stålprodukter i syfte att öka efterfrågan på återvunnet material kommer inte bidra till en mer cirkulär ekonomi eftersom det sedan länge finns fungerande skrotmarknader. Men mängden skrot räcker inte för att täcka efterfrågan på stål och det behövs fortsatt jungfrulig produktion. Vill man verkligen gynna en cirkulär ekonomi bör ett krav på återvinningsbarhet införas. Även produktdesign, återanvändning och separering av material är viktiga delar, säger Eva Blixt.

I CEAP aviseras att grundläggande hållbarhetsprinciper ska tas fram i syfte att ingå i en rad olika lagstiftningar. För att främja cirkulär ekonomi måste följande beaktas:

  • Stål är världens mest återvunna material med väl fungerande marknader. När stålet skrotas samlas cirka 80 procent in globalt och återvinns. Men skrotet räcker inte till för den globala efterfrågan på stål, därför krävs också tillverkningsprocesser som utgår från jungfruligt material.
  • Diskutera först de kommande europeiska hållbarhetskraven generellt för att sedan anpassa dem till olika värdekedjor, produktionsprocesser och material i de enskilda lagstiftningarna.
  • Ett absolut krav på mängd återvunnet material (skrot) för stålprodukter kommer inte öka återvinningen. Dessutom riskerar ett sådant krav att lägga hinder för den viktiga utvecklingen av marknaden för hållbart jungfruligt material, såsom fossilfritt stål.   
  • Främja istället design för materialeffektivitet och separering i syfte att öka återanvändning och återvinning.
  • Addera ett krav på ökad återvinningsbarhet av produkter. Material som kan återbrukas och sedan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet är en viktig förutsättning för cirkulär ekonomi och ökad samhällsnytta.