Högspännande elfrågor på agendan

Produktion och distribution av el i Sverige är högt på agendan – med rätta. I måndags skrev SKGS och Kraftsamling elförsörjning, två konstellationer inom vilka Jernkontoret ingår, på Sveriges största debattsidor. Tydliga uppdrag till Svenska kraftnät efterfrågades.

Elkris drabbar industrin

Vi behöver ett leveranssäkert elsystem som garanterar el årets alla timmar och konkurrenskraftiga elpriser för att kunna driva våra verksamheter och skapa jobb och välfärd över hela landet, skriver SKGS ordförande Henrik Sjölund på DI debatt den 30 november. Bakgrunden är elförsörjningens allvarliga läge i södra och mellersta Sverige, som blev uppenbar under sommaren 2020.

I basindustriernas klimatfärdplaner finns dessutom beräkningar för det ökande elbehovet över tid, fram till 2045. Med hänvisning till detta pekar SKGS på tre saker som Svenska kraftnät behöver göra för att öka investeringstakten och genomföra åtgärder i närtid och därmed möjliggöra industrins utveckling på både kort och lång sikt:

  • Bygg bort flaskhalsarna och prisskillnaderna, lägg inte flaskhalsintäkterna på hög
  • Öka takten i utbyggnaden över Snitt 2
  • Genomför skyndsamt åtgärder som kan garantera överföringsförmågan i närtid - högtemperaturlinor, kraftelektronik och marknadslösningar

Ta del av hela debattinlägget från SKGS:s på DI debatt: Elkris drabbar industrin (di.se) 


Näringslivet behöver snabbare utbyggnad av svenska elnätet

För att klara både klimatomställningen och ett växande välstånd behöver Sverige mer el. De investeringar som Svenska kraftnät ska ha på plats till 2040 måste tidigareläggas och vara genomförda redan 2030, skriver näringslivsföreträdare bakom initiativet Kraftsamling elförsörjning på DN debatt den 30 november.

Utvecklingen av elsystemet måste ske i balans, och debattörerna föreslår att det ska ske genom:

  • Fördubbla utbyggnadshastigheten för stamnätet.
  • Inga nya subventioner till elproduktion, till exempel bör anslutningsavgifterna till stamnätet för den havsbaserade vindkraften behållas.
  • All elproduktion måste bära sina kostnader för systempåverkan, det gäller både ökad kostnad för nätutbyggnad, balansering och andra nödvändiga systemtjänster.

Ta del av hela inlägget från Kraftsamling elförsörjning på DN debatt: ”Näringslivet behöver snabbare utbyggnad av svenska elnätet" (dn.se)

Regeringen har initierat en nationell elektrifieringsstrategi

Jernkontoret och flera av de svenska stålföretagen är aktiva i regeringens arbete med en nationell elektrifieringsstrategi. Efter energiminister Anders Ygemans uppstartsmöte med över 300 deltagare kommenterade Bo-Eriks Pers, vd på Jernkontoret, arbetet så här:

– Under rätt förutsättningar kan stålindustrins omställning och teknikskiften leda till ännu starkare positioner globalt, vilket i sin tur leder till arbetstillfällen, intäkter till Sverige och en ökad välfärd. Men en grundförutsättning är att det finns tillgång till fossilfri el. Behovet ökar på ett sätt som vi aldrig har sett förut och det händer i ett system som vi upplever som ansträngt, säger Bo-Erik Pers.

Ta del av Jernkontorets hela kommentar till elektrifieringsstrategin.