Ett förbättrat vattendirektiv via nya vägar

De senaste fem åren har Jernkontoret, tillsammans med övriga inom Swedish Water Alliance, arbetat för att öppna och förbättra EU:s ramdirektiv för vatten eftersom nuvarande formuleringar försvårar för viktiga klimatåtgärder. EU-kommissionen konstaterar att vattendirektivet är "fit-for-purpose" och säger därför nej till att öppna direktivet, men inom Kommissionens Green Deal finns möjligen en ny väg.

Stålindustrin behöver stora mängder vatten för sina processer därför är alla anläggningar lokaliserade i närheten av vatten, som här Ovako i Smedjebacken. Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn.

EU-kommissionen har i sin granskning sett över vattendirektivet och samlat synpunkter från intressenter under ett drygt år. I december kommunicerade Kommissionen att det 20 år gamla vattendirektivet inte behöver revideras och därför inte kommer att öppnas upp.

Nuvarande tolkning av direktivet stoppar näst intill all utbyggnad av verksamheter. Hur ska vi kunna ställa om verksamheter till exempelvis mer fossilfrihet om vi inte kan bygga om dem. Kommissionens beslut är nedslående, men vi får inte ge upp, säger Sophie Carler, senior rådgivare vid Jernkontoret, som också koordinerar arbetet för Swedish Water Alliance.

Swedish Water Alliance har de senaste åren arbetat för ett öppnande av vattendirektivet och det viktigaste argumentet handlar om att möjliggöra tillägg för undantag för samhällsviktiga verksamheter. Det finns en ventil i vattendirektivet för vatten som säkerställer tillkomst och fortlevnad av viss samhällsviktig verksamhet, exempelvis vattenkraft, men en sådan ventil saknas för utsläppande verksamheter, som avloppsreningsverk, lantbruk och industrier.

− Det handlar om verksamheter som vi inte kan vara utan. Om utvecklingen ska bli mer hållbar måste samhällsviktiga, nya och befintliga, verksamheter som tillämpar bästa möjliga teknik kunna tillåtas inom ramen för vattendirektivet. Konkret krävs en justering av artikel 4.7 i vattendirektivet, säger Sophie Carler.

EU:s vattendirektiv innebär att medlemsländerna ska säkerställa vattenkvaliteten, skydda och förvalta sjöar, vattendrag, kustvatten, och grundvatten på ett hållbart sätt, uppdrag som stålindustrin välkomnar. Men det gamla direktivet har stora brister, till exempel tar det varken hänsyn till klimatförändringar eller ekosystemens naturliga förändringar, områden som människan lärt sig mycket om de senaste 20 åren.

− Nuvarande tolkning av direktivet riskerar att bromsa utvecklingen av samhällsviktiga verksamheter, allt från bostadsbyggande, vattenreningsverk, till jordbruk och industriell produktion, även sådana projekt och initiativ som förbättrar vattenkvalitén och andra miljöfaktorer och som kan sänka koldioxidutsläppen avsevärt, säger Sophie Carler.

Sophie Carler ser dock en öppning. Kommissionen med dess nya ordförande, Ursula von der Leyen, har presenterat sin kommande politik Green Deal. Under rubriken Integrering av hållbarhet i all EU-politik [1] finns ett initiativ som ska uppmuntra berörda parter att identifiera och avhjälpa osammanhängande lagstiftning som minskar effektiviteten i att leverera på Green Deal [2] och därmed ökad hållbarhet.

− Vattendirektivet är ett klockrent exempel på lagstiftning som minskar effektiviteten och försvårar för satsningar som är avgörande för en ökad hållbarhet och för att vi ska uppnå klimatmålen, säger Sophie Carler.

Ännu är det inte över. Svenska aktörer och beslutsfattare har fortfarande möjlighet att verka för ett förbättrat vattendirektiv.

− Inom Swedish Water Alliance arbetar vi oförtrutet vidare. Min förhoppning är naturligtvis att den svenska regeringen också ser vattendirektivet som osammanhängande lagstiftning och att politikerna fångar möjligheten som skrivningen i Green Deal faktiskt ger oss. En god vattenkvalitet kommer alltid att vara viktigt och vi vill inte sänka kvaliteten, vi vill säkerställa att vi kan förbättra den och uppnå klimatmålen, avslutar Sophie Carler.

Swedish Water Alliance består av följande organisationer: SKR, Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförening, Energiföretagen Sverige, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, IKEM, TEKO, Nordic Galvanizers, och Scandinavian Copper Development Association.

Läs mer: [1] Mainstreaming sustainability in all EU policies

[2] Stakeholders to identify and remedy incoherent legislation that reduces the effectiveness in delivering the European Green Deal