Ökad rörlighet stärker kompetensutvecklingen

Stiftelsen för Strategisk Forskning har identifierat att rörlighet mellan olika sektorer, så kallad intersektoriell rörlighet, är ett effektivt sätt att stärka kompetensutveckling. I ett seminarium, där Helena Malmqvist från Jernkontoret deltog, diskuterades nyttan med ökad rörlighet och de hinder som kan finnas. 

Att ständigt utveckla Sverige som kunskapsnation är en angelägen uppgift för samhällets aktörer. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en forskningsfinansiär som starkt bidrar till att stärka kompetensutveckling för forskare inom industri, akademi och institut genom mobilitet. De har tre program som ger denna möjlighet; strategisk mobilitet, industridoktorand och forskningsinstitutsdoktorand.

För att diskutera hur rörligheten kan uppmuntras bjöd SSF in till ett seminarium med workshop i Stockholm den 12 november. Inbjudan riktade sig till industridoktorander, institutsdoktorander, personer inom programmet strategisk mobilitet, handledare inom akademi, industri och institut samt övriga intressenter.

Under seminariet diskuterades nytta och hinder med ökad rörlighet mellan de olika sektorerna, samt hur samverkan i syfte att stärka kompetensutvecklingen kan ske. Jernkontorets Helena Malmqvist deltog i den avslutande debatten för att ge en överblick över rörligheten inom den svenska stålindustri.

– Svensk stålindustri har bra förutsättningar. I den gemensamma forskningen som bedrivs inom Jernkontorets 15 teknikområden deltar leverantörer, producenter, kunder, akademi och industriforskningsinstitut, men rörligheten mellan sektorerna kan öka, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.


Paneldebatt – Christel Bergström (Uppsala universitet), Helena Malmqvist (Jernkontoret), Julia Adelöf (AstraZeneca AB), Amanda Bengtsson Jallow (Technopolis), Erik Hagersten (Uppsala Universitet) och Lars Hultman (SSF).

Frågan om intersektoriell rörlighet kommer att fortsätta diskuteras under stålindustrins visionsdag, Ståldagen 2019. Under den förmiddagsworkshop som anordnas för branschens HR- och kommunikationsexperter kommer bland annat frågan om hur branschen kan bidra till att öka antalet adjungerade professorer, samt stärka deras roll, att tas upp.

– De adjungerande professorerna är väldigt viktiga brobyggare mellan akademi och industri. De har därför en huvudroll att spela när det gäller att öka rörligheten, säger Helena Malmqvist.


En av industrins adjungerade professorer, Susanne Nordgren, Sandvik och adjungerad professor vid Uppsala universitet deltog under dagen. Här tillsammans med SSF:s VD Lars Hultman.


Läs mer: