Sju nya projekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu omkring 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Den här gången är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

– Det har varit ett stort intresse för utlysningen och vi har fått in många bra projekt. Vi inom Metalliska material hade gärna finansierat fler av de inkomna projektförslagen, men budgeten gjorde att vi slutligen beviljade dessa sju, mycket spännande projekt, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Läs mer om projekten på Metalliskamaterial.se

De beviljade projekten är:

Objektiv klassificering av metallyor (METALsurf)

Projektet avser att med stöd av objektiv och ISO-baserad 3D ytmätteknik, och studier av användares och kunders upplevda kvalitet att utarbeta generella riktlinjer för en mätbar och toleranssatt klassificering av visuella objektiva såväl som subjektiva krav på strängpressade- och pressgjutna aluminium- och valsade stålytor.

METALsurf har en total budget på 7,2 miljoner kronor varav 3,6 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Färre ytfel på varmvalsade produkter (YTFEL)

Projektet YTFEL går ut på att karaktärisera ytfel med hjälp av avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker och samtidigt utveckla och implementera en kamerabaserad teknik som automatiskt kan detektera och fotografera ytfel on-line.

YTFEL har en total budget på cirka 3,7 miljoner kronor varav 1,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Strategi för minimering av restdeformationer efter maskinbearbetning (MIND)

Vid maskinbearbetning frigörs spänningar från föregående tillverkningssteg vilket leder till måttavvikelser hos komponenten. Dessa är svåra att förutse och i praktiken tillämpas därför ”vida” toleranser och flera avverkningssteg för att undvika ombearbetning eller i värsta fall kassation. Projektets mål är att minska kostnader för kassation och efterjusteringar med stöd av en ny metodik för minimering av restspänningars inflytande på restdeformationer efter maskinbearbetning.

MIND har en total budget på cirka 4,2 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Önskade arbetsvalsegenskaper för maximal prestanda vid varmvalsning av plåt (DEMROLL)

För att tillverka SSAB Special Steels kylda stål i Oxelösund, utifrån egna och kunders ständigt ökande krav på tunnare och mer hållfasta stål, så krävs att de stålvalsar som mellan sig reducerar tjockleken på plåten i plåtverket håller för påfrestningen. Idag spricker valsarna i ytan i allt för hög grad. Valsarna slipas då ner till dess att sprickorna försvinner, men i värsta fall upptäcks inte alla sprickor och valsarna havererar. Ytterligare ett intresse är att förstå friktionen mellan plåt och vals hos en ny typ av arbetsvalsar, snabbstålsvalsar.

DEMROLL har en total budget på 4,5 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Prediktiv rostfri fasdesign (PRoFasD)

Målet med detta projekt är att förbättra konkurrenskraften hos den svenska rostfria stålindustrin genom att de den tillgång till bästa möjliga digitala verktyg för forskning och legeringsutveckling. Termodynamisk modellering har på ett avgörande sätt bidragit vid utvecklingen av ett flertal nya svenska stållegeringar och har blivit ett oumbärligt verktyg i det dagliga arbetet med rostfri stålforskning. Projektet avser att bibehålla och stärka den unika position som svensk stålindustri har för utveckling av avancerade rostfria stål med ett antal starka parter som med gemensamma krafter kommer att arbeta för utveckling av verktyg för simuleringar och modellering.

PRoFasD har en total budget på 9,4 miljoner kronor varav 4,6 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Machining of AM components (MacAM)

Marknaden för additiv tillverkning komponenter i nya stål växer för varje år. Då den additiva tillverkningsprocessen minimerar materialanvändning och tillåter nya avancerade strukturer, så finns stora möjligheter till förbättring av tidigare komponenter. Men en additivt tillverkad komponent är inte färdig, ytorna på komponenterna måste efterbearbetas för att uppnå rätt toleranser och ytjämnhet. Men bearbetningstekniken för dessa komponenter är komplicerad och har ännu stora kunskapsluckor. Projektet ska undersöka bearbetningsmöjligheten av dessa nya superhårda material för att skapa rekommendationer för industrin om hur nya additivt tillverkade material kan bearbetas och användas.

MacAM har en total budget på cirka 1,4 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

Slagg och eldfasta interaktioner under vakuumbehandling (RefVac)

Projektet ska bland annat förbättra stålindustrins urval av eldfasta material för vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn. Vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn är viktiga processer för produktion av kvalitetsstål. Under vakuumbehandlingen är slitage av eldfast tegel vid och ovan slagglinjen och skumning av slagg vanliga problem för svenska stålproducenter. Det omfattande slitaget av eldfast tegel och skumning av slagg kan minska skänkens och ugnens livslängd, äventyra processdriften, åstadkomma processtörningar och stopp och därmed leda till minskad produktivitet, ökad energiförbrukning, hög produktionskostnad och hög miljöpåverkan.

RefVac har en total budget på cirka 4,6 miljoner kronor varav omkring 2,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.'

 

Det Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material arbetar för att metallindustrins processer och erbjudanden till sina kunder ska ligga i den tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten.