Lyckad utvärdering för Metalliska material

Sex år efter att de första strategiska innovationsprogrammen startade så har nu en stor utvärdering av programmen genomförts. Metalliska material är ett av de utvärderade programmen. Utvärderarna gör bedömningen att programmet bör erhålla fortsatt finansiering samt inte genomgå några mer genomgripande strukturella förändringar. Programkontoret som utför det operativa arbetet inom innovationsprogrammet finns på Jernkontoret. 

Modeskaparen Naim Josefi har skapat både 3D-printade skor och klänningar av stål i  projektsamarbeten med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

– Vi är väldigt glada över att de deltagande företagen upplever att programmet har gett dem nya insikter och stärkt konkurrenskraft, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

– Vi är också stolta över att utvärderarna tycker att forskningen inom programmet håller hög klass, fortsätter Gert Nilson.

Utvärderingen, som genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, visar att Metalliska material är ett väl fungerande program med god måluppfyllelse. Utvärderarna lyfter även fram att programmet visar på god förmåga att fortlöpande utvecklas och anpassa sig till omvärldsförändringar. De gör också bedömningen att programmet bör fortsätta verka på detta sätt och att Metalliska material bör erhålla fortsatt finansiering samt inte genomgå några mer genomgripande strukturella förändringar.

Utvärderarna lyfter att Metalliska material fyller en tydlig roll i innovationssystemet som inte fylls av någon annan. Programmet skapar och breddar samarbeten inom och mellan branscher, stärker forskning och innovation inom mindre branscher och gör viktiga insatser för att involvera små och mellanstora företag i forskning, utveckling och kunskapsspridning.

–  Ett sådant här besked stärker stål- och metallindustriernas innovationskraft. Utvärderingen har gett oss ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi har en styrka i vår etablerade forskningsorganisation, där de producerande företagen samverkar både med sina leverantörer och kunder i ett stort och effektivt forskningsnätverk, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Utvärderarna anser att Metalliska material är väl fungerande och har funnit att det är en utmaning att formulera rekommendationer som kan bidra till programmets fortsatta utveckling. Programmet rekommenderas dock bland annat att överväga fortsatta och utvecklade insatser för små och medelstora företag, att överväga längre projekt för att förbättra möjligheten till forskarutbildning samt att se över hur jämställdhetsarbetet inom programmet kan utvecklas ytterligare.

Den övergripande utvärderingen visar att satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar de 17 strategiska innovationsprogrammen för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till tolv år och där näringslivet och andra aktörer bidrar med motsvarande finanisering som staten.

 

Om strategiska innovationsprogram
Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. Under 2020 utvärderas de sex program som startade 2014.

Om Metalliska material
Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metalliskamaterial.se