Konkurrenskraft genom samverkan

Jernkontoret har lämnat stålindustrins synpunkter på Sveriges forskningspolitik till regeringen inför nästa års forskningspolitiska proposition. Det är viktigt att Sverige fortsätter stärka sin förmåga till innovation och det sker genom samverkan.

Regeringen kommer under nästa år att presentera en ny forskningspolitik. I ett inspel visar Jernkontoret hur satsningar på forskning, innovation och utbildning stärker konkurrenskraften för såväl svensk stålindustri som Sverige som forsknings- och kunskapsnation – och att dessa är varandras förutsättningar.

– I ett läge där behovet av ökad hållbarhet är akut är det tydligt att satsningar på innovation behöver fortsätta och även utvecklas och förstärkas, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret

Jernkontoret anser att Sverige har goda möjligheter att nå ambitionen att vara ett föregångsland inom hållbarhet och ett land där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet samt bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

För att nå målen är det dock viktigt att Sverige fortsätter stärka sin förmåga till innovation. Det sker genom samverkan som skapar mötespunkter mellan behov, problem, kunskap och forskning.

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver utbildningen av ingenjörer utvecklas i takt med den forskning som sker på området, och detta bör stödjas genom särskilda satsningar, varför inte inom ramen för Industriklivet.

Därtill behöver kompetensförsörjningen förbättras, genom utveckling av såväl det livslånga lärandet som av ingenjörs- och andra högre utbildningar.

Läs inspelet:
Jernkontorets förslag inför regeringens forsknings, innovations och högre utbildningsproposition 2020. (pdf)

Jernkontoret har även medverkat i framtagandet av inspel från Industrirådet, Svenskt Näringsliv och Formas.