Jernkontoret pådrivande i Kraftsamling elförsörjning

Den svenska stålindustrin har i sin klimatfärdplan konstaterat att elektrifiering är den främsta lösningen för att fasa ut det fossila i tillverkningen. Långsiktigt säker elförsörjning är en nyckelfråga för att möjliggöra investeringar och samtidigt trygga tillväxten. Osäkerheten kring förutsättningarna för en storskalig elektrifiering är fortfarande stor. 

– En av den svenska stålindustrins absoluta konkurrensfördelar har varit tillgången till en säker elförsörjning. Men i takt med att det fossila fasas ut, att fler och fler branscher ser storskalig elektrifiering som lösningen och vi samtidigt tror på en god tillväxt för våra industrier, riskerar tillgången till el att bli en flaskhals för viktiga förändringar. Det råder en osäkerhet kring omfattningen av den här utmaningen, varför det är viktigt att vi gör den mera känd, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Jernkontoret medverkar i Kraftsamling elförsörjning, ett nytt projekt lett av Svenskt Näringsliv, med syftet är att tydliggöra problem och förutsättningar och ge förslag som tryggar elförsörjningen. Under hösten och nästa år kommer projektet göra analyser av bland annat flexibilitet inom elsystemet och behovet av utbyggnad av eldistributionen.

– Industrins investeringsbeslut, liksom politiska beslut, behöver baseras på en ordentlig genomlysning. Syftet med kraftsamlingen är att peka ut effekterna av olika val och målet är att det ska bidra med underlag som tryggar svensk elförsörjning. Utmaningen är stor, vi har ett växande elbehov som samhället inte kan blunda inför, säger Helén Axelsson.

 

Läs mer: Om Stålindustrins klimatfärdplan