Medeltida handbok i metallframställning – nu på modern svenska

Jernkontorets bergshistoriska utskott riktar med sin senaste utgåva uppmärksamheten på en unik svensk skrift från början av 1500-talet. I rapporten "Peder Månssons Bergsmanskonst och relaterade texter" har Rolf Manne moderniserat det medeltida språket och försett texten med förklaringar och kommentarer.

Till vänster: Symbolisk framställning av en alkemisk reaktion: svavel och kvicksilver i form av sol och måne i det första stadiet till att förenas till de vises sten. Ur Rosarium Philosophorum, 1550. Till höger: Guldvaskning enligt Agricola 1556.

Ny bergshistorisk rapport om betydelsefull 1500-talsförfattare

Peder Månssons "Bergsmanskonst" är den äldsta kända europeiska handboken i hyttkonst och därmed en föregångare till de berömda böckerna av Biringuccio och Agricola från 1500-talets mitt.

Fil. dr. Rolf Manne är kemist och professor emeritus vid universitetet i Bergen. I Jernkontorets bergshistoriska rapport "Peder Månssons Bergsmanskonst och relaterade texter" (H85), har Rolf Manne inte bara moderniserat språket utan även försett den medeltida texten med förklaringar, kommentarer och utförlig beskrivning av dess sammanhang och bakgrund. Rapporten finns att beställa på Jernkontorets webbplats

Peter Månsson, svenska medeltidens flitigaste författare

Peder Månsson (d. 1534) var den svenska medeltidens flitigaste författare och skrev under sin tid som sändebud i Rom avhandlingar om flera olika hantverk och praktiska ting. Han hämtade sin kunskap från flera källor och samlade, bearbetade och översatte vad han kom över av teknisk litteratur, och tillfogade ibland egna iakttagelser om svenska förhållanden. Han skrev över ett dussin olika avhandlingar om skilda praktiska ämnen, men hans "Bergsmanskonst" är nog den självständigaste av hans arbeten och är unik genom sina utförliga redogörelserna för de metallurgiska processerna.

Ämnet för "Bergsmanskonst" är metallhanteringen, men avhandlingen syftar också till att inspirera svenskarna att tillvarata sitt eget lands malmrikedomar. Här berättas om silversmältning, kopparbruk och järnhantering. Peder Månsson var troligen uppväxt i Västmanland och hans skildring har påverkats av hans egna erfarenheter i hemlandets bruksbygder. Han har även använt en litterär källa, Albertus Magnus bok om mineralen, "De mineralibus", ur vilken han hämtar uppgifter om metallernas egenskaper. Från honom utvecklar han också den gängse medeltida teorin om metallernas ursprung, framvuxen ur alkemin. Peder Månsson har däremot en praktisk läggning och med honom kan därför den svenska kemins historia sägas börja.

En avskrift av Robert Geetes utgåva från 1915 av Peder Månssons ”Bergsmanskonst” finns att ladda hem i pdf-format, se Från bibliotekets samlingar