Jernkontoret starkt kritiskt till nytt energiskatteförslag

Jernkontoret kritiserar regeringens förslag till förändrade energiskatter med anledning av energiöverenskommelsen. Det finns en klar risk att den antagna indexuppräkningen leder till att skatteändringen överfinansieras med upp till en miljard kronor per år.

Den 28 december 2016 besvarade Jernkontoret finansdepartementets remiss om regeringens promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen.

Som ett led i att implementera energiöverenskommelsen sänks nu fastighetsskatten på vattenkraft och effektskatten på kärnkraft fasas ut helt under de kommande åren. Samtidigt höjs istället energiskatten på el till konsumenter i två steg, 2017 och 2019. Syftet är att de totala skatteintäkterna ska vara lika stora efter ändringen som de var innan. Varje år ska också den fastslagna energiskatten räknas upp mot konsumentprisindex.

Jernkontoret är därför starkt kritiskt till att det redan i lagförslaget antas en fast nivå på indexuppräkningen för 2019. Det finns en klar risk med att den antagna indexuppräkningen kan leda till att skatteändringen överfinansieras med upp till en miljard kronor per år från och med 2019, vilket aldrig varit syftet med denna ändring.

Det är även viktigt att i sammanhanget nämna de redan aviserade ändringarna i energiskatten, såsom slopande av den så kallade Norrlandsskatten för industrin samt införandet av en återbetalningsgräns om 8000 kronor för de företag som har en elskatt på 0,5 öre. Båda dessa ändringar leder till ett ökat nettouttag av energiskatt om cirka 300 miljoner kronor + 375 miljoner kronor årligen, det vill säga totalt 675 miljoner kronor per år (källa SOU 2015:87).

Om effekten av indexuppräkningen läggs till detta leder det till ett ökat skatteuttag för elkunder på mer än 1,6 miljarder kronor per år, utöver den nettoeffekten om 3,3 miljarder som den nu föreslagna höjningen av elskatten med 4,2 öre per kWh leder till.

Kontaktpersoner:

Patrik Carlén, energispecialist
patrik.carlen@jernkontoret.se, 08 679 17 49

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör 
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 39