Regeringens promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Som ett led i att implementera energiöverenskommelsen sänks fastighetsskatt på vattenkraft och effektskatt på kärnkraft fasas ut helt. Samtidigt höjs istället energiskatten på el till konsumenter. Syftet är att de totala skatteintäkterna ska vara lika stora efter ändringen som de var innan. Varje år ska också den fastslagna energiskatten räknas upp mot konsumentprisindex.

Jernkontoret är starkt kritiskt till att det redan i lagförslaget antas en fast nivå på indexuppräkningen för 2019. Det finns en klar risk att den antagna indexuppräkningen leder till att skatteändringen överfinansieras med upp till en miljard kronor per år.

Remissvar till Finansdepartementet
Fi2016/04184/S2
Jernkontorets diarienr 25/16

Produktionsskatter på vatten- och kärnkraft

Jernkontoret tillstyrker den ändring av fastighetsskatt för vattenkraft samt borttagande av effektskatt för kärnkraft som föreslås i promemorian.

Energiskatt på el

Inledningsvis i promemorian föreslås en höjning av dagens energiskatt på el med 4,2 öre per kWh. I tabell 6.3 redovisas de offentligfinansiella effekterna av skatteändringarna. Där visas att en höjning på totalt 4,2 öre gör att resultatet blir i princip neutralt. Att höjningen görs i två steg motiveras av att den ska möta den minskade skatteintäkt som blir konsekvensen av de föreslagna skattesänkningarna. I kapitel 1.5 och 1.6 föreslås dock en verklig höjning om 5,4 öre per kWh (3 öre + 2,4 öre). Den senare höjningen på 2,4 öre 2019 består av den ursprungliga aviserade höjningen på 1,2 öre plus effekten av en indexuppräkning som antas ge ett genomslag på ytterligare 1,2 öre.

Vi motsätter oss att det i en fastlagd skattenivå i lagtexten läggs på en effekt av konsumentprisindex för de närmaste åren. Som vi ser det så innebär denna skrivning att skatteändringen överfinansieras med upp till en miljard kronor per år från och med 2019 vilket aldrig varit syftet med denna ändring.

Jernkontoret föreslår istället att lagförslaget i 1.6 ändras så att energiskatt för 2019 ska betalas med totalt 33,7 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

Det är även viktigt att i detta sammanhang nämna de redan aviserade ändringar i energiskatten såsom slopande av den så kallade Norrlandsskatten samt införandet av en återbetalningsgräns om 8000 kronor för de företag som har en elskatt på 0,5 öre. Båda dessa ändringar leder till ett ökat nettouttag av energiskatt om cirka 300 MSEK + 375 MSEK årligen, d.v.s. 675 MSEK/år (källa SOU 2015:87). Om effekten av denna indexuppräkning läggs till detta leder det till ett ökat skatteuttag för elkunder på mer än 1,6 miljarder per år utöver den nettoeffekten om 3,3 miljarder som den nu föreslagna höjningen av elskatten med 4,2 öre per kWh leder till.


Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör  

Patrik Carlén, handläggare
patrik.carlen@jernkontoret.se, 08 679 17 49