Handbok för industridokumentation, nu även på engelska

"Industridokumentation. Hur och varför?" är en metod- och inspirationsbok för dokumentation av moderna processindustrier, utgiven av Jernkontorets bergshistoriska utskott. Nyligen gavs boken ut även i engelsk översättning. Båda språkversionerna kan beställas eller laddas hem från Jernkontorets webbplats.

Stålindustrin genomgår en snabb utveckling, vilket gör att industridokumentationer alltid är angelägna.

I november 2012 bjöd Jernkontoret in till ett idéseminarium: ”Behövs en handbok/inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri?”. Gensvaret på seminariet var stort och förslaget från diskussionerna blev att ta fram en metod- och inspirationsbok för dokumentation.

Metod- och inspirationsbok för dokumentation av processindustri

Handboken "Industridokumentation. Hur och varför?" gavs ut 2014. Den togs fram genom ett samarbete mellan Jernkontoret, Tekniska museet, Länsmuseet Gävleborg, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för Näringslivshistoria och Skogsindustrierna. Redaktörerna Anna Lindgren, Sveriges Järnvägsmuseum och Peter Du Rietz, Tekniska museet, hade stöd dels av en projektkommitté inom Jernkontorets bergshistoriska utskott, vilken fungerade som styrgrupp, och dels av en referensgrupp.

Utgångspunkten för arbetet med handboken var ett antal frågeställningar:

  • Hur kan intresse väckas för att dokumentera samtida industrihistoria inom breda grupper av samhället?
  • Hur kan människor, inte minst ungdomar och skolelever, entusiasmeras för industriella och tekniska frågor?
  • Hur kan företagsledning och anställda involveras i dokumentationsarbetet och stärka synen på det industriella kulturarvet som en resurs för framtiden?

Projektkommittén har lagt stor vikt vid att dokumentera samtiden för framtiden och arbetet har syftat till att uppnå en större samverkan mellan museer och näringsliv.

Efterfrågad engelsk version av handboken

När handboken presenterades på olika konferenser var det många som efterfrågade en engelsk version av boken. Därför har Jernkontoret under 2016 tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum, Länsmuseet Gävleborg och Tekniska museet låtit översätta handboken till engelska. Förhoppningen är att översättningen, Documenting industry. How and Why?, ska vara till hjälp och ge inspiration till nya språkgrupper i arbetet med att dokumentera modern industri.


Kontaktperson:

Elisabeth Källgren, forskningsassistent, bergshistoria
elisabeth.kallgren@jernkontoret.se, 08 679 17 08