Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Järnhantering i norra Västergötland. Arkeologiska undersökningar i Essunga, Främmestad, Istrum, Ledsjö, Lerdala, Vättlösa och Älgarås socknar

Kristina Jonsson, Gert Magnusson och Per-Olof Millberg

2001. 234 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 71.

Pris (SEK): 125:-

Genom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, rapporter från allmänheten samt en specialinventering utförd av Mac och Elisabeth Key har man under 1970- och 80-talen på­träffat ca 140 järnframställningsplatser i Skaraborgs län. Man har i princip kunnat urskilja tre regioner där dessa lokaler förekommer i stort antal: Essungaornrådet med Varaslätten i väster, ett centralt område mellan Skara och Skövde samt ett nordligt område i Älgarås. I de västra delarna av länet ligger lämningarna i de flesta fall i plöjd åkermark, och är därrmed ofta svårt skadade. De två undersökningarna i Vargebo (se nedan) utgör här undantag, då de är belägna i skogsmark. I de västra samt centrala områdena ligger lämningarna både i skogs- och åker­mark, vilket medför att bevaringsförhållandena är ytterst varierade.

1979 startades ett samarbete mellan Skaraborgs länsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Jernkontoret och AMS; projektet ”Lågteknisk järnframställning i Skaraborgs län”. Syftet med projektet var att studera äldre tiders järnhantering ur en regional vinkel, dess spridning och datering, samt att i förlängningen belysa dess sociala och ekonomiska roll i samhället. Under perioden 1979–1986 undersöktes tolv järnframställningsplatser inom projektet: RAÄ 6 i Essunga sn, två lokaler under RAÄ 107 i Främmestads sn, RAÄ 49 och RAÄ 50 i Istrums sn, RAÄ 53 och RAÄ 58 i Ledsjö sn, RAÄ 18 i Lerdala sn, RAÄ.47 och RAA.49 i Vattlösa sn, samt RAÄ 44 och RAÄ 69 i Älgarås sn. Undersökningarna utfördes av Gert Magnusson från Riksantikvarieämbetet och Per-Olof Millberg fran Skaraborgs läns musemn samt grov­arbetskraft. Denna rapport ar en sammanställning av fältanteckningar samt rapportunderlag nedtecknade av Per-Olof Millberg och Gert Magnusson i samband med undersökningarnas utförande, redigerade av Kristina Jonsson.