Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Nordisk Bergshantering – Människor, landskap och bebyggelse

Bergshanteringens bevarandefrågor i nordiskt perspektiv. Rapport från en nordisk konferens i Sandviken den 1821 oktober 1982.
1984.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 33.

Pris (SEK): 100:-

Denna konferens behandlade flera ämnen som har stor betydelse för vården av de bergshistoriska lämningarna. Dokumentationsfrågorna utgjorde ett viktigt tema. Man diskuterade metoder för en dokumentation av teknisk utveckling och för bebyggelse- och landskapsförändringar.

Ett annat viktigt tema var att bedöma hittillsvarande vårdåtgärder och att avhandla frågan om ett urval av bergshistoriska anläggningar och miljöer värda att bevara för framtiden. I samband hänned berördes även ansvarsfördelningen mellan näringslivet och kulturminnesvården ifråga om förvaltning och underhåll av gruv-, järn- och stålindustrins historiska arv.

Ett tredje tema gällde den bergshistoriska forskningen, särskilt den som syftar till ett studium av människors arbets- och levnadsvillkor inom branschen, både i ett historiskt och i ett nutida perspektiv. För framtida bevarandeplanering är det av stor vikt att resultat av dokumentation och forskning kring sociala, tekniska och ekonomiska förhållanden kan utnyttjas till att tolka och att beskriva de bergshistoriska miljöer vi bevarar åt framtida generationer.

Den nu föreliggande rapporten ger en presentation av föredrag och diskussioner. Det är vår förhoppning att den skall kunna utgöra ett underlag för ett fortsatt samarbete på bergshanteringens område i de nordiska länderna.

Under konferensen hade en tyngdpunkt avsiktligt lagts vid den period som berör jäm- och stålindustrins anläggningar från de senaste hundra åren fram till dags dato. Det är till denna period som de riktigt svåra dokumentations-, urvals- och bevarandeproblemen är knutna. Det är också för denna tidsperiod som de största insatserna för närvarande behövs. Detta problem gäller inte enbart bergshanteringen utan även industriminnesvården mer allmänt.