Utredningen "Värdet av vinden"

Jernkontoret ställer sig bakom det remissyttrande som inlämnats av SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) gällande SOU 2023:18, ”Värdet av vinden”.

Industrins omställning och nya industrisatsningar i Sverige förväntas leda till en ökning av industrins elbehov med 70 TWh mellan 2023–2030 enligt en färsk studie från SKGS. Enligt samma studie kan energibalansen i Sverige upprätthållas förutsatt att utbyggnaden av vindkraft på land fortsätter på samma nivå som idag, det vill säga en ökning med 5,4 TWh per år mellan 2025–2030. Tyvärr ser utbyggnadstakten för landbaserad vindkraft ut att avta kraftigt efter 2025 där den främsta orsaken är att kommuner inte tillstyrker vindkraftsprojekt. Det behövs därför starkare incitament för både närboende och kommuner att tillstyrka vindkraftsetableringar och därutöver skulle bestämmelserna kring det kommunala vetot behöva ses över. Om vetot ska vara kvar behöver det meddelas tidigare och en tillstyrkan måste vara bindande under en viss tid.

Remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet

Jernkontorets diarienummer: 10/23

 

Yttrande över remiss av SOU 2023:18, "Värdet av vinden", KN2023/03016

Sammanfattning

Jernkontoret har beretts möjlighet att lämna ett yttrande över rubricerad utredning om kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften.

Jernkontoret ställer sig bakom och hänvisar till det remissyttrande som inlämnats av SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet).

 

Jernkontoret

Annika Roos, verkställande direktör    

Pär Hermerén, handläggare