Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021

Jernkontoret anser Miljömålsrådets förslag till regeringen angående insatser för grön infrastruktur och miljökompensation i huvudsak är positiva, men vill poängtera vikten av att noggranna förarbeten av olika slag görs för att grön infrastruktur ska kunna beaktas på ett effektivt sätt i olika tillståndsprocesser. Ytterligare förseningar i tillståndsprocesserna på grund av ökat fokus på grön infrastruktur är inte acceptabla.

Godstag i Luleå med stålämnen från SSAB. Sveriges järn- och stålindustrin är beroende av en väl fungerande infrastruktur med både vägar och järnvägar till och från de platser där industrin är och kommer att vara lokaliserad. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos.

Remissvar till Miljödepartementet
Jernkontorets diarienummer: 48/21

Yttrande över Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, NV-02027-15

Sammanfattning

Jernkontoret anser Miljömålsrådets förslag till regeringen angående insatser för grön infrastruktur och miljökompensation i huvudsak är positiva. Den biologiska mångfalden och ett hållbart utnyttjande av ekosystemtjänster är något som den svenska järn- och stålbranschen bejakar. Att möjliggöra för Trafikverket att teckna naturvårdsavtal enligt förslaget i syfte att enklare kunna kombinera tillgänglighetsmål med miljömål är positivt.

Jernkontoret vill dock poängtera vikten av att ett noggrant förarbete i form av regionala planeringsunderlag för grön infrastruktur, grön infrastruktur i kommunala översiktsplaner och prioriterade kompetens- och vägledningsinsatser görs för att grön infrastruktur ska kunna beaktas på ett effektivt sätt i olika tillståndsprocesser. Ytterligare förseningar i tillståndsprocesserna p.g.a. ökat fokus på grön infrastruktur är inte acceptabla. Staten måste istället göra en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser för att bidra till uppfyllande av hållbarhetsmål som klimatmål och säkrad biologisk mångfald.

Bakgrund

Miljömålsrådet presenterade den 1 mars 2021 sin årsrapport med lista över gemensamma åtagande om insatser och förslag till regeringen, för att öka takten i arbetet med att nå de svenska miljömålen. De 25 oktober remitterade miljödepartementet Miljömålsrådets förslag till regeringen till knappt 100 remissinstanser. Jernkontoret, som är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation, vill lämna följande yttrande över miljömålsrådets förslag till regeringen.

Programområde Insatser för grön infrastruktur (5 förslag)

Jernkontoret är positiv till att insatser görs för att stärka den biologiska mångfalden med dess ekosystemtjänster då detta på samma sätt som klimatfrågan är av mycket stor vikt för samhällets fortsatta välfärdsutveckling. Den svenska järn- och stålindustrin har sedan många år vidtagit frivilliga åtgärder för att stärka biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som man lokalt är beroende av. Jernkontoret är positiv till att fler insatser görs inom detta område.

Jernkontoret vill dock specifikt bemöta förslag 4: Etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut och planer som rör mark- och vattenanvändning.


Miljömålsrådet föreslår följande etappmål: "Senast år 2025 ska påverkan på den gröna infrastrukturen funktionalitet beaktas i beslut och planer gällande mark- och vattenanvändning, så att biologisk mångfald stärks och förvaltas långsiktigt hållbart"

Miljömålsrådet föreslår också ett antal åtgärder i syfte att den gröna infrastrukturens funktionalitet ska kunna beaktas både i planärenden och i olika prövningsärenden bl.a. olika tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Föreslagna insatserna handlar om att regionala planeringsunderlag och handlingsplaner för grön infrastruktur måste finnas på plats. Kommunerna måste ha inarbetat grön infrastruktur i sina översiktsplaner.

Vägledningsinsatser måste ske både från sektorsmyndigheter och regionala myndigheter och kunskapshöjande åtgärder vidtas.

För prövning av miljöstörande verksamhet enligt miljöbalken hänvisar miljömålsrådet till miljöbalkens allmänna hänsynsregler, kunskapskravet, val av bästa teknik och försiktighetsmått samt lokaliseringsprincipen och den rimlighetsavvägning som ska ske.

Miljömålsrådet menar att förslaget inte direkt kommer att påverka näringslivet och landets företag men att omständigheter kan medföra påverkan och konsekvenser för näringslivet i vissa fall. Miljömålsrådet menar att denna påverkan inte kommer att vara av ekonomisk karaktär men kan beröra exempelvis lämplig lokalisering av en verksamhet. En risk som utpekas är att förslaget kan innebära längre planeringsprocesser och ökad osäkerhet i tillståndsprocesser orsakad av avsaknad av tydliga planeringsunderlag och vägledning. Det skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för aktörer inom energisektorn som investerar i såväl produktion som distribution av energi, inte minst inom elsystemet.

Jernkontorets ståndpunkt
Jernkontoret vill att regeringen noga överväger denna risk för ökad osäkerhet i tillståndsprocesser som inte enbart kan riskera utbyggnadstakten av energi- och elsystem utan också den transformation av bl.a. järn- och stålindustrin som redan påbörjats. Ytterligare förseningar i tillståndsprocesserna är inte acceptabla. Staten måste istället göra en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

För att inte förseningar i tillståndsprocesserna ska riskeras måste hög prioritet läggas på de insatser som föreslås av miljömålsrådet i form av framtagande av bra planeringsunderlag och vägledning i tillståndsprocessens samrådsskede. På så sätt borde snabba tillståndsprocesser kunna kombineras med att biologisk mångfald och gröna infrastrukturer stärks i tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Samverkansåtgärden Miljökompensation (2 förslag)

Miljömålsberedningen ger regeringen följande förslag:

  1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal
  2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna

Trafikverket saknas idag lagligt stöd att införliva områden med ekologisk kompensation inom en väg- eller järnvägsplan. Om man inte klarar intrångsfrågan i infrastrukturprojekt för att det saknas effektiva redskap som möjlighet att teckna naturvårdsavtal blir ofta alternativet en utebliven kompensationsåtgärd och därmed sämre möjlighet till möjliga innehållsförändringar på den tänkta beställningen, vilket kan påverka kvaliteten på investeringen. Exempel skulle kunna vara uteblivna avfarter eller busshållplatser.

Som ett första steg föreslås att ovanstående två förslag tillämpas på försök i ett eller fler län där länsstyrelsen med bistånd av Naturvårdsverket och Trafikverket blir samverkansparter. Förvaltningsfrågor och samverkansmetoder utreds mer fördjupat under försöksperioden.

Åtgärdsförslagen kommer att förenkla möjligheten att bygga landskapsanpassad infrastruktur så att miljökvalitetsmål och Agenda 2023-målen för ekosystem och biologisk mångfald kan nås.

Den svenska järn- och stålindustrin är beroende av en väl fungerande infrastruktur med både vägar och järnvägar till och från de platser där industrin är och kommer att vara lokaliserad.

Jernkontoret tillstyrker miljömålsrådets förslag som skulle kunna underlätta att likställa hållbarhetsmålen för tillgänglighet och miljö (biologisk mångfald) i infrastrukturprojekt.


Jernkontoret

Annika Roos, verkställande direktör 

Karin Östman, handläggare