Förslag till EU-direktiv om byggnaders energiprestanda

Jernkontoret anser att ett regelverk om byggnaders energiprestanda är rimligt, men det måste ur industrins synvinkel fungera ihop med annan lagstiftning vara effektivt och ändamålsenligt. Det finns en risk för dubbelreglering. Undantagen för industrianläggningar i direktivet är därför naturliga och nödvändiga. Däremot saknas detta undantag i relation till kraven på inspektion av värme- och ventilationssystem.

Remissvar till Infrastrukturdepartementet
Jernkontorets diarienummer: 5321

Yttrande över förslag till EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, I2021/03358

Sammanfattning 

Jernkontoret tackar för möjligheten att lämna ett yttrande avseende rubricerade ärende, och ger härmed övergripande synpunkter på direktivtexten.

Synpunkter

Energieffektivisering i byggnader är generellt ett område där det på EU-nivå finns många åtgärder kvar att vidta. Ett regelverk på det området är därför rimligt, men måste ur industrins synvinkel också fungera ihop med annan lagstiftning, vara effektiv och ändamålsenlig. Genom direktivet om energieffektivisering (EED) åläggs ett stort antal företag att genomföra energikartläggningar och/eller införa energiledningssystem. Här föreligger därmed en risk för dubbelreglering.

Undantagen för industrianläggningar i direktivet, artiklar 5 och 9 i den föreslagna versionen, är därför naturliga och nödvändiga. Däremot saknas detta undantag i relation till kraven på inspektion av värme- och ventilationssystem (artikel 20 i föreslagna texten, 14 och 15 i det gällande direktivet). Detta har Jernkontoret påtalat även tidigare (bland annat i samband med remissvaret på Boverkets rapport (2019:16)), och det är en fråga som nu åter kan lyftas i samband med att direktivet om byggnaders energiprestanda ses över.

Jernkontoret anser att kraven på inspektion inte tar hänsyn till de förhållanden som gäller processindustrin. Att inkludera fastigheter där sådan industriell verksamhet utövas innebär kostnader och administrativt arbete som inte ger någon större nytta. Den typen av anläggningar är ofta helt specialiserade och konstruerade utifrån en mängd olika aspekter och krav, vilka leder till system och processer som ofta är unika för varje företag och för hur processen ser ut samt hur lösningen i byggnaderna ser ut. Därav är det näst intill omöjligt att hitta en standardlösning för hur man ska genomföra en energieffektivisering eller för den delen utvärdera systemets funktion. Detta resonemang är även utvecklat i tidigare nämnt remissvar från 2019.

Det är inte rimligt eller motiverat att tillämpa dubbel tillsyn med både obligatorisk inspektion och rapportering och obligatorisk energikartläggning för de företag som faller under det kravet enligt EED. Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för dessa ofta unika byggnader och lösningar, är det också uppenbart att kompetensen att bedöma och utvärdera systemet främst ligger internt i företagen. En extern inspektion är därför inte motiverat.

Jernkontoret föreslår därför att ett generellt undantag från kraven på inspektion och rapportering av värme- och ventilationssystem för processanläggningar, samt ett undantag för de företag som lyder under kraven på energikartläggning enligt EED, införs i direktivtexten. I den mån någon särskild rapportering av dessa system ändå måste genomföras, är det mest rimliga att det kan göras med interna resurser inom ramen för energikartläggning och rapportering enligt EED och lagen om energikartläggning.

Jernkontoret

Annika Roos, Verkställande direktör

Pär Hermerén, Rådgivare