Miljödepartementets promemoria "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet"

Av Jernkontorets remissvar framgår att det är viktigt att MKB-direktivets införande i svensk rätt bidrar till miljönytta, utan att försvåra för tillståndsprövningar och tillsynsärenden enligt Miljöbalken. Dessutom bör det inte försvåra deponering av icke-farliga muddermassor och återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på liknande sätt som för icke-förorenad.

Remissvar till Miljödepartementet (M2021/00596)
Jernkontorets diarienummerr: 26/21

 

Jernkontorets yttrande över Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, M2021/00596

 

Sammanfattning

Jernkontoret, som är den svenska stålindustrins branschförening, vill lämna följande svar på remissen "Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet".

Jernkontoret anser att det är viktigt MKB-direktivets införande i svensk rätt bidrar till miljönytta. Samtidigt är det viktigt att förtydligande av MKB-direktivets införande inte försvårar vare sig tillståndsprövningar eller tillsynsärenden enligt Miljöbalken. Jernkontoret anser också att det är viktigt att inte försvåra deponering av icke-farliga muddermassor och återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på liknande sätt som för icke-förorenad.

Bakgrund

Miljödepartementet har, med anledning av Kommissionens underrättelse angående Sveriges genomförande av krav i MKB-direktivet, i en promemoria förslagit förtydligande i Miljöbalken samt i viss sektorslagstiftning. Promemorian har skickats ut på remiss. Jernkontoret har efter kontakt med Regeringskansliet medgetts förlängd remisstid till den 24 juni.

MKB-direktivets inflytande på tillståndsprövning och tillsyn enligt Miljöbalken, förslag 16 kapitlet § 13

Det är viktigt att tillståndsprocesserna enligt miljöbalken är rättssäkra, förutsägbara och effektiva. Regeringen har tillsatt en utredning " En modern och effektiv miljöprövning" i syfte att bl.a. effektivisera processen. Jernkontoret har stora förväntningar på denna utredning.

I rättprocessen ingår regler om överklaganderätt. En ideell förening eller juridisk person som lever upp till kriterierna i 16 kap 13§ i Miljöbalken kan redan idag överklaga vissa domar och beslut. Miljödepartementet föreslår i den remitterade promemorian att vidga denna möjlighet till ”beslut där tillsynsmyndigheten ska pröva om anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder kan antas medföra betydande miljöpåverkan”. Jernkontoret anser att detta riskerar att förlänga handläggningstider vilket motverkar målsättningen att uppnå effektiva tillståndsprocesser, vilket enligt Jernkontorets mening inte uppvägs av förväntad miljönytta av förslaget. Jernkontoret avstyrker därför förslaget till ändring i 16 kap 13§.

Hantering av icke-farliga massor från muddring och icke-farligt avfall för anläggningsändamål, avsnitt 7.1.4

Miljödepartementet föreslog i promemorian "Ordning och reda på avfallet" tidigare i år en förändring för ickeförorenad jord så att det undantas avfallslagstiftningen i enlighet med EU:s ramdirektiv för avfall. Detta innebär en regelförenkling, men också att vi får mer lika lagstiftning i Sverige som i EU. Denna förändring har Jernkontoret tidigare tillstyrkt och detta undantag finns även med i denna promemoria då anmälningsplikt för detta undantas. Jernkontorets anser dock att miljönyttan av de föreslagna anmälningsplikterna avseende deponering av icke-farliga muddermassor och återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål måste vägas noga mot den administrativa bördan detta medför för både verksamhetsutövare och myndigheter, vilket kan försvåra en övergång till en mer cirkulär ekonomi.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare