Naturvårdsverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret

Jernkontoret anser att Sverige bör begära uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående corona-pandemin.

Remissvar till Naturvårdsverket
Jernkontorets diarienr: 11/20

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret, NV-04609-19

Sammanfattning

Jernkontoret anser liksom Återvinningsindustrierna att Sverige bör begära uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående corona-pandemin. Skälet till detta är att många aktörer i avfallskedjan, inklusive Jernkontorets medlemsföretag, berörs av den föreslagna författningen men har mycket svårt att prioritera tid för att delta i utformningen av det digitala spårbarhetssystemet, att granska föreslagen föreskriftstext och att förbereda sig för den omställning kring avfallsrapportering som kommer att krävas.

Avseende "Naturvårdsverkets förslag till ändringsföreskrifter (2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall" avser Jernkontoret återkomma med svar inom tre veckor.

Bakgrund

Ändringar har skett av sex EU-direktiv på avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet. Avfallspaketet ska bidra till en mer cirkulär ekonomi, och direktivsändringarna ska medverka till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringsdirektiven trädde i kraft den 4 juli 2018 och ska genomföras av medlemsstaterna senast den 5 juli 2020. Detta beslutades av EU innan kännedom om konsekvenserna av den nu pågående corona-pandemin.

I januari 2020 besvarade Jernkontoret remiss om ovan nämnda förändringar "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet M2019/01776/R". De synpunkter som lämnades då avseende spårbarhet av farligt avfall och rapportering till avfallsregister har delvis tagits hänsyn till eller besvarats på de Referensgruppsmöten som arrangerats av Naturvårdsverket för olika verksamhetsutövare, där Jernkontoret deltagit. Förslaget till nya "Föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret" ser i huvudsak rimligt ut men kan på grund av arbetssituationen på våra medlemsföretag i dagsläget inte att kommenteras i detalj. Tidpunkten för ikraftträdande av föreskrifterna, den 5 juli 2020, känns orimlig utifrån situationen i samhället idag.

Andra remissinstanser

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna begärde den 2 april att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående corona-pandemin. Jernkontoret stödjer Återvinningsindustriernas begäran.

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör 

Karin Östman, senior miljörådgivare