Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av utemöbler, lek- och parkutrustning

Jernkontoret anser att kriterier för olika miljömärkningar bör sättas på ett sätt så att de gynnar produkter som har en bättre miljöprestanda beräknad enligt vedertagna metoder som bygger på vetenskaplig grund. Kriterierna ska också ge incitament till konsumenter att med sina inköp bidra till reella miljöförbättringar. Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall eftersom detta inte leder till en högre skrotinsamling i världen. Krav på produktdesign med större möjlighet till materialseparering efter produktens livslängd skulle däremot förbättra möjligheterna att separera, samla in och återvinna skrot.

Remissvar till Svanen
Jernkontorets diarienr: 22/20

Yttrande över "Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av utemöbler, lek- och parkutrustning"

Sammanfattning

Jernkontoret anser att kriterier för olika miljömärkningar t.ex. enligt Svanen bör sättas på ett sätt så att kriterierna gynnar produkter som har en bättre miljöprestanda beräknad enligt vedertagna metoder som bygger på vetenskaplig grund. Därutöver ska kriterierna också ge incitament till konsumenter att med sina inköp bidra till reella miljöförbättringar och inte leda till suboptimering som val av stål från leverantörer med sämre miljöprestanda eller längre transporter. Kriterierna bör väljas så det tydligt framgår vilket miljöproblem de valda kriterierna är tänkta att lösa. Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall i utemöbler, lek- och parkutrustning som innehåller > 30 vikt-% metall från 20 % till 70 %. Stål är det mest återvunna materialet i världen och globalt sett återvinns ca 80 % av stål som skrotas ut vid produkters slut. Krav på ökad andel återvunnet stål i produkter driver inte på en högre skrotinsamling i världen varför återvinningskravet på stål är irrelevant. Krav på produktdesign med större möjlighet till materialseparering efter produktens livslängd skulle däremot förbättra möjlighet att separera, samla in och återvinna ännu mer skrot. Jernkontoret tillstyrker därför de nya krav som föreslås i kapitel 9 om livslängd/bruksfas. Jernkontoret anser också att avsnitt 8.3 Ytbehandling av metall behöver modifieras.

Bakgrund

Svanen har tagit fram förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av utemöbler, lek- och parkutrustning. För stålindustrin är förslagen på kriterier andel återvunnen metall, ytbehandlingsmetod, kemikaliekrav och krav om livslängd och bruksfas relevanta. Jernkontoret har haft ett teamsmöte den 29 april med fyra representanter för Svanen angående de föreslagna kriterierna.

Metall Avsnitt 7

Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall i utemöbler, lek- och parkutrustning som innehåller > 30 vikt-% metall från 20 % till 70%. Orsaken till detta är att ett sådant krav inte kommer att leda till ökad insamling och tillgång till skrot att tillverka nytt stål av, då efterfrågan på stål under lång tid kommer att vara långt större än tillgången på skrot på en global marknad. Kriteriet kommer att leda till att endast skrotbaserade tillverkare av stål kommer att premieras oavsett dess miljöprestanda och att inga malmproducerade tillverkare av stål kommer att kunna leverera till Svanenmärkta utemöbler, lek- och parkutrustningar oavsett den stålproducentens miljöprestanda. Inom ganska snar framtid planerar SSAB att kunna producera fossilfritt stål med järnmalm som råvara vilket kommer att innebära en stor och viktig omställning för stålindustrin. Att stål tillverkat enligt denna klimatsmarta tillverkningsprocess inte skulle kunna användas i Svanenmärkta produkter ger helt fel signaler om stålprodukters miljöprestanda.

Jernkontoret anser också att data från tredjepartsgranskade livscykelbaserade miljövarudeklarationer eller Product Environmental Footprints (PEF) från de två nu existerande produktionsmetoderna (malmbaserad respektive skrotbaserad tillverkning) skulle kunna utgöra underlag om man vill premiera de bästa ståltillverkarna från miljösynpunkt i en Svanenmärkning av utemöbler, lek- och parkutrustning. Samtidigt bör endast ståltillverkare med samma produktionsmetod (malmbaserad respektive skrotbaserad) jämföras med varandra, liksom endast stålmaterial som har samma tekniska egenskaper/funktion (t.ex. kolstål respektive rostfritt stål).

Generella kemikaliekrav Avsnitt 8

Jernkontoret har efter fråga fått bekräftat att inget av de krav som beskrivs i detta avsnitt gäller de legeringsämnen som ingår i stål. Jernkontoret önskar att detta förtydligas i kapitel 8 i samband med tabellerna O23/O24.
Ytbehandling av metall med metall Avsnitt 8.3
Metallbeläggning föreslås inte få innehålla kadmium, bly, krom, nickel eller föreningar av dessa. Anläggningarna som utför metallbeläggningen ska vara avloppsfria. Jernkontoret avstyrker förslaget att förbjuda krom i metallbeläggning. Det finns många ytbeläggningsmaterial som innehåller krom och som används i ytbeläggningsprocesser som är helt väsensskilda från hårdförkromning, till exempel olika pulverbeläggningstekniker, och inte förknippade med samma miljöpåverkan. En ytbeläggning av krom är inte heller farligt för varken miljö eller människa under användning av produkten. För att åstadkomma miljömässiga förbättringar bör kraven vara mer specifika än ett totalförbud av grundämnen utan att hänvisa till väsentliga skäl. Vissa av de nämnda metaller kan också finnas i mycket låga men mätbara nivåer som spårelement kopplade till andra metaller, t.ex. zink. Jernkontoret föreslår att sådan förekomst undantas från förbudet alternativt att en högsta tillåten haltgräns anges, t.ex. 0,01%

Livslängd/bruksfas Avsnitt 9

Jernkontoret stödjer Svanens förslag till nya krav avseende separerbarhet av ingående material och tillgång till reservdelar. Att redan vid designen av utemöbler, lek- och parkutrustning underlätta reparationer och slutligen separering av material skulle bidra till en mer cirkulär ekonomi och ökad tillgång till välsorterad skrotråvara för återvinning till nytt stål. Detta till skillnad från det förslag till krav på återvunnen andel som anges i kapitel 7 Metall.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare