Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av möbler och inredning

Jernkontoret anser att kriterier för olika miljömärkningar bör sättas på ett sätt så att de gynnar produkter som har en bättre miljöprestanda beräknad enligt vedertagna metoder som bygger på vetenskaplig grund. Kriterierna ska också ge incitament till konsumenter att med sina inköp bidra till reella miljöförbättringar. Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall eftersom detta inte leder till en högre skrotinsamling i världen. Krav på produktdesign med större möjlighet till materialseparering efter produktens livslängd skulle däremot förbättra möjligheterna att separera, samla in och återvinna skrot. 

Remissvar till Svanen
Jernkontorets diarienr: 23/20

 

Yttrande över "Förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av möbler och inredning"


Sammanfattning

Jernkontoret anser att kriterier för olika miljömärkningar t.ex. enligt Svanen bör sättas på ett sätt så att kriterierna gynnar produkter som har en bättre miljöprestanda beräknad enligt vedertagna metoder som bygger på vetenskaplig grund. Därutöver ska kriterierna också ge incitament till konsumenter att med sina inköp bidra till reella miljöförbättringar och inte leda till suboptimering som val av stål från leverantörer med sämre miljöprestanda eller längre transporter. Kriterierna bör väljas så det tydligt framgår vilket miljöproblem de valda kriterierna är tänkta att lösa. Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall i möbler och inredning som innehåller > 30 vikt-% metall från 20 % till 70%. Stål är det mest återvunna materialet i världen och globalt sett återvinns ca 80 % av stål som skrotas ut vid produkters slut. Krav på ökad andel återvunnet stål i produkter driver inte på en högre skrotinsamling i världen varför kravet på stål är irrelevant. Krav på produktdesign med större möjlighet till materialseparering efter produktens livslängd skulle däremot förbättra möjlighet att separera, samla in och återvinna ännu mer skrot.


Bakgrund

Svanen har tagit fram förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av möbler och inredning. Ett webbinar hölls av Svanen den 1 april där förslagen till nya kriterier presenterades och diskuterades. Efter begäran från flera intressenter förlängde Svanen p.g.a. rådande Corona-pandemi remisstiden till den 3 juni 2020. Jernkontoret har också haft ett teamsmöte den 29 april med fyra representanter för Svanen angående de föreslagna kriterierna.

För stålindustrin är förslagen på kriterier andel återvunnen metall, ytbehandlingsmetod och kemikaliekrav relevanta.

Kemikalier som används hos möbelproducenten och underleverantörer Avsnitt 3.1.1

Jernkontoret har efter fråga fått bekräftat att ingen av de krav som beskrivs i detta avsnitt gäller de legeringsämnen som ingår i stål. Jernkontoret önskar att detta förtydligas i detta kapitel i samband med tabellerna O14/O15.

Ytbehandling av metall med metaller Avsnitt 3.7.1

Ytbehandling med krom, nickel, zink föreslås godkännas endast i vissa typer av möbler och under vissa förutsättningar. Bl.a. ska endast trevärt krom användas och ytbehandlingsanläggningen ska vara avloppsfri. Jernkontoret har ingen erinran mot förslagen.

Annan ytbehandling av metall Avsnitt 3.7.2

I detta avsnitt listas kemiska produkter och ämnen som efter klassning enligt CLP och enligt andra kriterier inte får användas vid annan ytbehandling av metall. Jernkontoret har ingen erinran mot förslagen men vill trycka på att legeringsmetaller i stålet som ytbehandlas inte omfattas av dessa krav.

Andel återvunnen metall Avsnitt 3.7.3

Jernkontoret avstyrker förslaget till skärpt krav på andel återvunnen metall i möbler och inredning som innehåller > 30 vikt-% metall från 20 % till 70%. Orsaken till detta är att ett sådant krav inte kommer att leda till ökad insamling och tillgång till skrot att tillverka nytt stål av, då efterfrågan på stål under lång tid kommer att vara långt större än tillgången på skrot på en global marknad. Kriteriet kommer att leda till att endast skrotbaserade tillverkare av stål kommer att premieras oavsett dess miljöprestanda och att inga malmproducerade tillverkare av stål kommer att kunna leverera till Svanenmärkta möbler eller inredningar oavsett den stålproducentens miljöprestanda. Inom ganska snar framtid planerar SSAB att kunna producera fossilfritt stål med järnmalm som råvara vilket kommer att innebära en stor och viktig omställning för stålindustrin. Att stål tillverkat enligt denna klimatsmarta tillverkningsprocess inte skulle kunna användas i Svanenmärkta möbler och inredningar ger helt fel signaler om stålprodukters miljöprestanda.

I stället föreslår Jernkontoret att Svanen överväger krav på separerbarhet av ingående material och tillgång till reservdelar på likande sätt som föreslås i kriterier för utemöbler, lek- och parkutrustning. Att redan vid designen av möbler och inredning underlätta reparationer och slutligen separering av material skulle bidra till en ökad tillgång till välsorterad skrotråvara för återvinning till nytt stål.

Jernkontoret anser också att data från tredjepartsgranskade livscykelbaserade miljövarudeklarationer eller Product Environmental Footprints (PEF) från de två nu existerande produktionsmetoderna (malmbaserad respektive skrotbaserad tillverkning) skulle kunna utgöra underlag om man vill premiera de bästa ståltillverkarna från miljösynpunkt i en Svanenmärkning av möbler och inredning. Samtidigt bör endast ståltillverkare med samma produktionsmetod jämföras med varandra (malmbaserad respektive skrotbaserad), liksom endast stålmaterial som har samma tekniska egenskaper/funktion (t.ex. kolstål respektive rostfritt stål).

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare