Ändring i KemI:s föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer - nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Jernkontoret anser att de föreslagna ändringarna avseende rapportering av särskilt farliga ämnen i varor är ett rimligt sätt att införa de av EU beslutade ändringarna i Avfallsdirektivet. Tidpunkten för ikraftträdande bedöms dock av många som orealistisk då systemet för inrapportering hos Echa inte är klart och det inte finns tydliga anvisningar om rapporteringen ännu.

Remissvar till Kemikalieinspektionen, dnr 4.7-H20-03508
Jernkontorets dnr: 1220

 

Yttrande över ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet


Sammanfattning

Jernkontoret anser att de föreslagna ändringarna i KIFS 2017:7 avseende rapportering av särskilt farliga ämnen i varor till Echa:s databas SCIP och rapportering till Giftinformationscentralen är ett rimligt sätt att införa de av EU beslutade ändringarna i Avfallsdirektivet. Tidpunkten för ikraftträdande bedöms dock av många som orealistisk då systemet för inrapportering hos Echa inte är klart och det inte finns tydliga anvisningar om rapporteringen ännu.

Detta krav på rapportering kommer i stort inte att beröra stålbranschen i Sverige då dess stål i dagsläget inte innehåller ämnen som finns på kandidatlistan. Skulle kobolt efter den nyligen beslutade klassningen enligt CLP hamna på kandidatlistan kommer dock stålbranschen bli berörd av rapporteringskravet. Vartefter kandidatlistan utvecklas kan det heller inte uteslutas att vissa ämnen i t.ex. ytbeläggningar av stål kan komma att omfattas. Kobolt förekommer oftast som ett medföljande spårämne med malmråvaran, eller i skrotråvaran eller tillsammans med tillförda legeringsämnen och är i princip omöjligt att separera från järnet i stålet. När det gäller ämnen i ytbeläggningar kan det i vissa fall finnas substitutionsmöjligheter. För båda fallen så kommer sannolikt den till Echa rapporterade informationen inte att användas varken av skrotbranschen eller de skrotbaserade stålföretagen. Detta beror på att man redan har den information om skrotkvaliteter som behövs för att kunna tillverka nytt stål av rätt kvalitet av skrot som finns på marknaden. Rapporteringen kommer däremot innebära en administrativ börda för de rapporterande företagen.

Bakgrund

Med anledning av genomförda förändringar i EU:s avfallsdirektiv under 2019 med krav på rapportering av särskilt farliga ämnen i varor så har Kemikalieinspektionen tagit fram ett förslag till hur dessa bestämmelser ska införas i Sverige. Kemikalieinspektionen föreslår att bestämmelserna ska införas genom ändringar i KIFS 2017:7. I samma KIFS föreslås också hur rapportering till Giftinformationscentralen ska ske.

Kemikalieinspektionens konsekvensanalys

I konsekvensanalysen för rapportering av SVHC-ämnen i varor till Echa:s databas SCIP redovisar Kemikalieinspektionen bland annat de viktigaste konsekvenserna förändringarna i en sammanfattande tabell med följande första rad.


Jernkontoret vill kommentera slutsatsen angående den första konsekvensen listad under "övriga långsiktiga konsekvenser". För stål finns ingen självklar koppling mellan rapportering av SVHC ämnen i stålvaror och ökad tillgång och därmed lägre pris på återvunnet material utan särskilt farliga ämnen (stål med skrot som huvudsaklig råvara). Det finns redan en fungerande skrotmarknad och det stål som lämnar teknosfären då produkter nått sin slutliga livslängd sorteras och återvinns redan idag i mycket stor utsträckning (i genomsnitt ca 80 % av allt stålskrot globalt återvinns idag). Stålskrot har högt värde på grund av innehållet av järn och
olika legeringsämnen och priset är starkt kopplat till primär metallråvara. Eventuellt innehåll av legeringsämnen som skulle kunna listas som ett SVHC-ämne påverkar varken möjlighet till återvinning eller prisbilden. Jernkontoret anser att det är olyckligt att Kemikalieinspektionen drar denna slutsats i sin konsekvensanalys trots att den inte är representativ för världens mest återvunna material.

KemI konstaterar också att det kan vara svårare att uppfylla rapporteringskrav till SCIPdatabasen för små företag, eftersom dessa oftare saknar kunskap gällande kemikaliefrågor och också kan ha svårare att utforma och ställa kemikaliekrav på sina leverantörer. Jernkontoret kan dock inte se att detta beaktats på något sätt i det redovisade förslaget.


Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör 

Karin Östman, handläggare