Skattebefrielse för biogasol för uppvärmning

Yttrande över promemoria Fi2019/04129/S2, Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning. Jernkontoret välkomnar skattebefrielsen.

Svensk stålindustri är väl förberedd för biogas eller biogasol den dag dessa finns på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Remissvar till Finansdepartementet
Jernkontorets diarienr: 49/19

Sammanfattning

Jernkontoret välkomnar promemorian och stödjer förslaget att befrielsen från energi- och koldioxidskatt för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta biogasol.

Bakgrund

Förslaget att skattebefria biogasol för uppvärmning medför en ökad drivkraft för övergång från fossila bränslen, och bidrar därmed till en omställning till nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Pär Hermerén, handläggare