Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt

I sitt remissvar till Infrastukturdepartementet om utredningen "Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt" framhåller Jernkontoret att förslagen om kvotpliktsystem respektive auktionssystem inte har utretts i tillräcklig omfattning för att kunna anses vara relevanta eller ändamålsenliga. Jernkontoret avstyrker utredningens förslag.

Remissvar till Infrastrukturdepartementet
Jernkontorets diarienr: 27/19 

Yttrande över SOU 2018:76, Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt, I2019/00922/E

Sammanfattning

Jernkontoret har valt att koncentrera sitt yttrande kring frågan om marknadsbaserade styrmedel för minskad effektbelastning, dvs förslagen om kvotpliktsystem respektive auktionssystem. Övriga förslag avstår Jernkontoret från att kommentera. 

Även om den elintensiva industrin i utredningens förslag föreslås undantas från de båda typerna av system, vill Jernkontoret utifrån förslagens samhällsekonomiska konsekvenser ändå lämna sitt yttrande. Jernkontoret framhåller att förslagen inte har utretts i tillräcklig omfattning för att kunna anses vara relevanta eller ändamålsenliga. Det saknas underlag för att bedöma om en samhällsekonomisk vinst görs med systemen, eller om de skänker någon additionalitet utöver befintliga eller alternativa styrmedel. Jernkontoret avstyrker därför utredningens förslag.

Bakgrund

Utredningen hade som uppdrag att identifiera de eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion, inklusive energilager. Utredaren skulle också belysa de hinder som kan föreligga för en utökad elektrifiering av transportsektorn. Utredaren skulle också, om det fanns behov av det, lämna förslag till förändringar och förenklingar av nuvarande regelverk samt, om man fann det samhällsekonomiskt motiverat, lämna förslag till nya styrmedel. Utöver detta påtalar utredaren även effektutmaningen, och behoven av att stimulera åtgärder som minskar effektbelastningen.

Sverige står idag inför stora utmaningar när det kommer till att upprätthålla ett leveranssäkert elsystem för framtida behov, inte minst när det gäller effekttillgången. Många åtgärder och förändringar kan komma att bli nödvändiga för att både offentliga och privata aktörer tillsammans ska kunna bidra till framväxten av ett robust elsystem som levererar kostnadseffektiv nytta för både konkurrenskraften och klimatet. I det arbetet kommer det att krävas stora investeringar och delvis nya affärs- och marknadsmodeller för att lyckas. Det är därför viktigt att de förändringar som görs samverkar mot målen och använder medel, både offentliga och privata, på ett kostnadseffektivt sätt. Det är nödvändigt att hålla ett systemperspektiv i det sammanhanget.

Utredningens förslag gällande kvotpliktsystem och auktionssystem har inte i tillräcklig omfattning analyserats och kunnat påvisas vara samhällsekonomiskt effektiva, eller bidra till större nyttor på de systemmässiga utmaningar vi står inför. Exempelvis görs ingen tydlig analys av hur styrmedlen skulle möta den effektutmaning som utredningen själv påtalat. Det är inte heller tydligt hur styrmedlen på ett kostnadseffektivt sätt skulle bidra med någon additionalitet avseende energieffektivisering utöver befintliga styrmedel.

Utifrån industrins engagemang i fråga om den svenska elsystemets framtida funktion och robusthet, samt den stora vikt vi behöver lägga vid samhällsekonomisk effektivitet för att kunna finansiera och åtgärda de utmaningar vi står inför, anser Jernkontoret att de förslag som utredningen presenterar avseende kvotpliktsystem och auktionssystem inte bör införas.

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör 

Pär Hermerén, handläggare