Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Jernkontorets yttrande över Promemoria Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet, M2019/01333/R.

Remissvar till miljödepartementet
Jernkontorets diarienr: 24/19

Jernkontoret anser att det är bra att Sverige genomför förändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:477) i syfte att förbättra det svenska genomförandet av luftvårdsdirektivet 2008/50/EG av den 21 maj 2008.

Jernkontoret anser att det är principiellt viktigt att regler för provtagning, uppföljning och redovisning av luftkvalitetsdata sker på ett likartat sätt inom hela EU då det regelbundet görs jämförelser mellan olika länders miljöprestanda.

Bakgrund

Förslaget till förändringar i luftkvalitetsförordningen kommer att medföra en likriktning av det svenska genomförandet av luftvårdsdirektivet vad gäller provtagning och uppföljning av luftkvaliteten i Sverige så att det sker på ett jämförbart sätt med andra länder inom EU.

De föreslagna reglerna riktar sig till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna och bedöms inte ha några ekonomiska effekter vare sig för det offentliga eller samhället och inte heller medföra några effekter för företagen.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare