Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet

Jernkontoret avstyrker Boverkets förslag att anta ett allmänt råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet.

Bullerskydd runt verksområdet vid Ovako Steel AB i Hofors. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Remissvar till Boverket, dnr: 2002/2019
Jernkontorets diarienr: 20/19

Yttrande över förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m., BFS 2019:xx

Sammanfattning

Jernkontoret avstyrker Boverkets förslag att anta ett allmänt råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet.

Vi ser flera risker med ökat byggande nära industrier som påverkar industrins verksamhet och möjligheter till utveckling på ett negativt sätt.

  • Bostadsbyggande allt närmare industrin minskar företagens möjligheter att utvecklas och bygga ut sin verksamhet och begränsar därmed möjligheten för framtida tillväxt i företagen.
  • Det finns en stor risk att boende, trots bullerskyddande åtgärder vid byggandet, i senare skede anser sig störda vilket riskerar att leda till ökade myndighetskrav på industrin med påföljande kostsamma utredningar och åtgärder.

Stålindustrins utgångpunkter

Stålindustrin bedriver verksamhet på flera orter i landet där industrin har varit utgångpunkten för samhället som vuxit fram runt om industriområdet. Det innebär att bostäder redan ligger nära industrin. Våra företag har därför redan erfarenhet av konsekvenser som en följd av alltför närliggande bostäder.

Buller är en miljöpåverkan som företagen arbetat mycket med och omfattande utredningar och åtgärder har redan vidtagits. Åtgärder för att minska bullerutbredningen från industrier är många gånger mycket kostsamma beroende på att industri och bostadsområden närmat sig varandra, trots att de större processindustrierna många gånger lokaliserades på platsen betydligt tidigare än samhällets utbredning. I sammanhanget bör även nämnas att buller också är delvis en subjektiv bedömning där ekvivalent ljudnivå inte alltid är ett helt relevant mått för uppkommen störning för närboende.

Effekter av allmänna råd

Boverket anger i konsekvensanalysen att syftet med att göra allmänna råd är att det ger möjlighet till byggande i bullerutsatta områden. Boverkets bedömning verkar också vara att de allmänna råden skulle innebära en tydlig förändring jämfört med dagens regelverk (KU sid 14). I konsekvensutredningen finns dock ingen förklaring till skillnaden mellan den befintliga vägledningen och det allmänna rådet.

Eftersom buller inte är en störning som är enkel att mäta eller bedöma så vet industrin, av erfarenhet, att det finns behov av resonemang och förtydliganden för att riktvärden och regelverk ska tolkas och bedömas på ett relevant sätt. Därför anser Jernkontoret att det är bättre med en vägledning som ger användaren detta stöd i stället för allmänna råd som enbart innehåller riktvärden.

Konsekvenser av ökat byggande nära industri

Industriprocesser utvecklas ständigt och företagen kan behöva utvidga sin verksamhet för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga. Bostadsbyggande nära industrin minskar möjligheten för företagen att växa inom befintliga verksamhetsområden och riskerar att motverka behövliga investeringar. På sikt kan det riskera fortsatt verksamhet i Sverige och med tanke på att industrin är en viktig arbetsgivare på många orter vore det direkt kontraproduktivt. Boverket bör inte driva på en sådan kortsiktighet i samhällsplaneringen.

Industrin har bullerkrav i sina miljötillstånd som ofta anges som ljudnivå vid närmaste bostad. Om bostadsbyggande nära industrin godkänns utifrån ett annat regelverk med andra riktvärdes- eller begränsningsvärdesnivåer kan det i ett senare skede (när bostäderna är byggda) komma att påverka anläggningarnas tillstånd. Boverket har i konsekvensutredningen (sid 12,15) noterat att det finns risker för industrins rättstrygghet men avfärdar det utan någon mer analys. Jernkontoret anser att det är en reell risk som kan skapa problem både för verksamhetsutövarna och de boende.

Industrin har lagt och lägger stora resurser på bullerutredningar och åtgärder för att minska buller. Ett utökat antal närliggande bostäder riskerar att innebära krav på ytterligare utredningar och åtgärder till stora kostnader. Boverket har i konsekvensutredningen (sid 16) noterat att industrin riskerar få högre kostnader. Vi anser att konsekvenserna av detta bör tas på större allvar.

Boverkets förslag till allmänna råd gäller vid planläggning och bygglovsprövning. Det finns en uppenbar risk att den som vill bygga bostäder inte tar något ansvar för vad som händer efter att byggnaden är uppförd. Om det allmänna rådet ska underlätta för den som vill bygga att få bygglov så kanske det därmed också försvårar för kommuner, som tar ansvar för framtiden, att neka bygglov. Boverkets myndighetsansvar omfattar inte bara byggande utan även samhällsplanering och boende. Industrin är en del av samhället och samhällsplaneringen måste också ta hänsyn till industrins utveckling.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör