Yttrande om förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft

Jernkontoret tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till ny förordning och betonar vikten av att prioritera åtgärder som exempelvis är verkningsfulla och kostnadseffektiva samt som kan ge synergieffekter.

Remissvar till Miljö- och energidepartementet
Jernkontorets diarienr: 2/18

Yttrande över Naturvårdsverkets Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar M2017/03247/R

Sammanfattning

Jernkontoret anser att Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft bör tillstyrkas.

Jernkontorets vill särskilt betona vikten av att prioritera åtgärder i kommande luftvårdsprogram som är verkningsfulla, kostnadseffektiva och ger acceptabla fördelningseffekter och genomförbarhet / legitimitet samt kan ge synergieffekter. Fördelningseffekter på näringslivet och andra aktörskategorier ska vara rimligt avvägda eller om detta inte är möjligt bör insatser för att kompensera för fördelningseffekter övervägas.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 (takdirektivet) om minskning av nationella utsläpp av vissa föroreningar trädde i kraft den 31 december 2016. Takdirektivet syftar till att minska utsläpp av vissa luftföroreningar samt minska transporten av luftföroreningar mellan olika medlemsländer för att förbättra luftkvaliteten och människors hälsa, främja biologisk mångfald och minska ekosystemeffekter.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till svenskt genomförande av takdirektivet. Ett förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft har tagits fram och föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Kopplingar till Göteborgsprotokollet, svenska miljömål och miljökvalitetsnormer, befintlig inventering, miljöövervakning och rapportering samt klimatlagen har beskrivits.

Naturvårdsverket föreslår att direktivet genomförs i svensk lagstiftning på det sätt som beskrivs i föreslagen förordning. Bedömningen är att förslaget inte innebär en skarpare implementering jämfört med en mini-implementering av direktivet.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare