Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Jernkontoret anser att Naturvårdsverket i sitt förslag beaktat de i Rådets direktiv angivna undantag och utsläppsnivåer för järn- och stålindustrin. Jernkontoret bifaller dessa delar av förslaget och lämnar övriga delar av remissen utan erinran.

Remissvar till Miljö- och energidepartementet
Dnr M2017/01069/R
Jernkontorets diarienr 15/17

"Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar"

Sammanfattning

Jernkontoret anser att Naturvårdsverket i sitt förslag beaktat de i Rådets direktiv angivna undantag och utsläppsnivåer för järn- och stålindustrin. Dessa består av undantag för förbränningsanläggning där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material samt förslag till begränsningsvärden för koksugnsgas och masugnsgas. Jernkontoret bifaller dessa delar av förslaget och lämnar övriga delar av remissen utan erinran.

Bakgrund

Förslag till nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar ingick i kommissionens så kallade luftpaket och presenterades i december 2013 med syfte att åstadkomma minskade luftföroreningar i Europa. Direktivet ska genomföras med bestämmelser i svensk författning senast den 19 december 2017. Naturvårdsverket fick regeringens uppdrag att ta fram författningsförslag. Detta har redovisats i Rapport 6765 och har skickats ut i denna remiss.

Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverket har skrivit ett författningsförslag till Förordning om medelstora förbränningsanläggningar. Direktivet medger ett flertal lättnader i form av dispenser, undantag samt möjligheter till senareläggande av tillämpningen av begränsningsvärden för specifika situationer. Naturvårdsverket har föreslagit att införa vissa av möjligheterna till lättnader men inte alla främst p.g.a. av att verket bedömt att de förhållanden som beskrivs som skäl för lättnader inte finns i Sverige bl.a. beroende på väl utbyggd fjärrvärme och sedan länge låga NOX-utsläpp. Naturvårdsverket har också föreslagit vissa skärpningar av begränsningsvärden. Av konsekvensbeskrivningen som genomförts framgår att skärpningar främst gäller fjärrvärmeanläggningar och anläggningar inom skogsindustrin som använder biobränsle.

Förslag till skärpning av större betydelse

  • Sverige genomför inte möjligheten till senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga fjärrvärmeanläggningar med en installerad tillförd effekt av 5–50 MW.
  • Sverige genomför inte möjligheten till senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för nya anläggningar som använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle.
  • Sverige genomför inte möjligheten till en senareläggning av när tillämpningen träder i kraft för befintliga anläggningar med en installerad tillförd effekt av 5–50 MW som använder fast biomassa som huvudsakligt bränsle.
  • Sverige genomför inte möjligheten till utökad tidsgräns för befintliga anläggningar med begränsad drifttid per år från 500 till 1000 drifttimmar, som rullande femårigt medelvärde vid extraordinära situationer.
  • Begränsningsvärdet för utsläpp av NOX från befintlig medelstor förbränningsanläggning vid förbränning av fast biomassa och övriga fasta bränslen bör skärpas från 650 mg/Nm3 till 300 mg/Nm3

Informationshantering och kontroll av efterlevnad

Naturvårdsverket föreslår en teknisk lösning för informationshantering som utvecklas och tillhandahålls av Naturvårdsverket för att publicera INSPIRE-tjänster för medelstora förbränningsanläggningar.

Naturvårdsverket föreslår inga skärpningar jämfört med nollalternativet vad gäller kontroll av efterlevnad.

Järn- och stålbranschen

Järn- och stålbransch kommer att omfattas av direktivets undantag för förbränningsanläggning där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material (branschens värmningsugnar m.m.)

EU-direktivets särskilda utsläppsgränsvärden för mas- och koksugnsgas föreslås implementeras oförändrade i Sverige

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare