Helhetssyn och förtydligande krävs

Jernkontorets remissvar om Naturvårdsverkets förslag till ändring i industriutsläppsförordningen med anledning av beslutade BAT-slutsatser. 

Remissvar till miljödepartementet
Dnr MR2017/02067/R 
Jernkontorets diarienr: 23/17

Sammanfattning

Jernkontoret svarar på denna remiss främst av principiella skäl. Det är viktigt att 2013:250 Industriutsläppsförordningen följs och att Naturvårdsverkets (NV) vägledningar bidrar till det. Jernkontoret delar inte NV:s bedömning om att vattenrening i kemikaliesektorn, CWW (Common Waste Water treatment for chemical sector), är en huvud-BREF för hela kemisektorn. I en tolkning av vilka som omfattas och när, måste kraven i § 39-40 i 2013:250 Industriutsläppsförordningen, tolkas ihop med § 2 Definitioner och § 8 Begränsningsvärde punkt 1 och 2, samtidigt som motiven i Fm 2013:1 respekteras. För BREF:ar som till sin karaktär är horisontella/multisektoriella måste det framgå att implementering kan ske vid olika tidpunkt. Som huvud-BREF, fyra år efter publicering, för de företag som har vattenreningsverksamhet som verksamhetsidé (verksamheter i 28 kap. 3 §). Vattenreningsverksamhet innanför grindarna i verksamheter i 12 kap. 1-36 §, 38-39 § och 42-43 § är en sidoverksamhet för kemiindustrin, där utsläppsvärden i sidoslutsatserna ska följas senast den dag som inträffar fyra år efter huvudslutsatsernas offentliggörande.

I det kommande arbetet med den parallella BREF:en för rening av utsläpp till luft i kemikaliesektorn, CWG (Common Waste Gas treatment for chemical sector) kan företag i metallindustrin som tillverkar svavelsyra beröras. Det mest logiska vore att denna verksamhet hade ingått i den BREF där kopplingen till huvudverksamheten finns dvs. IS (Iron and Steel Production) eller NFM (Non-Ferrous Metals Industry). Då dessa är beslutade är BREF om tillverkning av svavelsyra, LVIC-AFF (Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers), den mest lämpliga.

Bakgrund
– vilka BREF:ar är relevanta för metallindustrin och hur

Jernkontoret svarar på denna remiss främst av principiella skäl, även om det finns specifika skäl för några av våra företag, Boliden Rönnskär och SSAB, i den kommande (parallella) BREF om utsläpp till luft från kemisektorn, CWG. BREF som i sin karaktär är horisontella (CWW, CWG, WT (Waste Treatment)) och träffar många branscher ska betraktas som sido- BREF för de företag som har en annan huvudverksamhet. Bilden nedan illustrerar hur komplext och omfattande arbetet med BREF är för ett stålverk. Det är viktigt att NV ser helheten för alla industrisektorer och kallar relevanta företag till de nationella skuggrupper som bildas. Detta är viktigt för anläggningar som har sidoverksamheter, som ofta är anpassade och speciella till just den anläggningen, så de bindande utsläppsvärdena anpassas till specifika förutsättningar också.


Jernkontoret vill att så mycket som möjligt ingår i IS, FMP, NFM eftersom huvudutsläppsverksamheten styr mycket av de möjligheter som finns i övrig sidoutsläppsverksamhet. Det är inte heller möjligt att optimera verksamheten på samma sätt som en verksamhet som har t.ex. energitillverkning som huvudverksamhet, i en förbränningsanläggning för t.ex. masugns- och koksgas. I LCP (Large Combustion Plants) ingår restgaserna från IS tillverkning i LCP och är en sido-BREF. Jernkontoret utgår från att det framgår i vägledning när LCP implementeras i 2013:250 Industriutsläppsförordningen.

Jernkontoret ingick inte i nationella skuggruppen för CWW och är ännu inte kallade till den för CWG. Det är både rätt och fel. Luftrening vid tillverkning av svavelsyra ska inte ingå i CWG. För ett metalltillverkande företag med IS eller NFM som huvud-BREF, kan aldrig tillverkning av t.ex. svavelsyra vara en huvudverksamhet. Ett processteg för att nyttiggöra biprodukter från koksverket eller från kopparproduktionen är direkt kopplat till IS eller NFM och borde ha behandlats där. I andra hand är LVIC-AFF den BREF vi förordar. På TWG kick-off mötet för CWG i september 2017 lyckades TWG inte enas i frågan om omfattningen av BREF:en utan frågan skickades till Art 13 forum. Det är viktigt att Sverige vidhåller att svavelsyratillverkning ska ingå i LVIC-AFF.

Remissförslaget och behov av förtydligande

Förslag till implementeringstext i föreliggande remiss inkluderar avloppsvatten och avgaser men CWW omfattar bara avloppsvatten vilket bör justeras, se nedanstående. De paragrafer som kommer implementeras för avgaser (CWG) kommer komma i ett mycket senare skede.

Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska
sektorn
39 § Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2016/902/EU av den 30
maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser gällande rening och hantering av
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp,
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 juni 2016.
Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
1. verksamheter som omfattas av 12 kap. 1-36 §, 38-39 § och 42-43 § i
miljöprövningsförordningen (2013:251), och
2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen
och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1.


Våren 2017 fick kemitillverkande företagen ett brev om att CWW med bindande BATAEL antagits och att denna var en huvud-BREF för sektorn. Att en vattenreningsverksamhet inom grindarna på ett kemiföretag skulle vara en huvudverksamhet är inte rimligt. Den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten är tillverkning av kemikalier. Föreliggande remiss skrevs i maj och i juni kom NV:s vägledning som är lite mer resonerande. Det står att en CWW verksamhet kan vara en huvud-BREF, men det är oklart på vilka grunder. 

Av författningsmotiven (Fm 2013:1) framgår att man för att göra förordningstexten enklare valt att använda orden huvudslutsatser och sidoslutsatser istället för horisontella respektive vertikala slutsatser. För en industriverksamhet ska huvudverksamhet anses vara den verksamhet som bedrivs som är ”den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på anläggningen”. Sidoverksamhet syftar på industriutsläppsverksamhet som bedrivs på samma anläggning men som inte är den största eller dominerande. När ordet huvudslutsatser används så syftar det på slutsatser om bästa tillgängliga teknik som gäller huvudverksamheten. Sidoslutsatser är de slutsatser om bästa möjliga teknik som träffar eventuella sidoverksamheter. Detta är den princip som lagstiftaren avsåg när Industriutsläppsförordningen antogs. Det är därför viktigt att principen om huvudverksamhet även följs vid tillämpningen av lagstiftningen och i NV:s vägledningar. Jernkontoret kan i och för sig förstå att NV (och KOM) skriver att mer än en BREF kan vara huvud-BREF, men detta bör endast vara i de undantagsfall då man i en verksamhet har två jämbördiga industriutsläppsverksamheter. Om flera BREF:ar ska betraktas som huvudslutsatser och där någon/några inte är framtagna med beaktande av de speciella processtekniska förutsättningar som råder inom branschen, är det en uppenbar risk att det uppstår oklarheter och överlappande BAT-slutsatser och t.o.m. risk för BAT-slutsatser som är motverkande när det gäller att uppnå god miljömiljöprestanda.

Det måste framgå i implementeringen att CWW kan vara både en huvudverksamhet (för den som har vattenrening som verksamhetsidé) och en sidoverksamhet (för kemitillverkande industri). Om det är en sidobref, enligt § 2 och § 8 i 2013:250 Industriutsläppsförordningen och Fm 2013:1, är regeln att en sidobref ska uppfyllas först när en huvud-BREF implementeras (dvs. det kommer bli olika för olika anläggningar). När NV bortser från förordningens mening och motiv i vägledningen anser Jernkontoret att detta är felaktigt. Om NV vill ändra lagstiftningen får man föreslå Miljödepartementet det, men detta ska inte göras via brev och vägledningar.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Eva Blixt, handläggare