Promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Jernkontoret välkomnar ambitionen att reformera bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i miljöbalken i syfte att skapa ett effektivare regelsystem. 

Remissvar till Miljö- och energidepartementet
Jernkontorets diarienummer:15/16

Sammanfattning

Jernkontoret välkomnar ambitionen att reformera bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i miljöbalken i syfte att skapa ett effektivare regelsystem. Jernkontoret tillstyrker därför i huvudsak förslagen i promemorian men lämnar nedan vissa synpunkter på förändringar som bör göras.

Tillämpningsområdet

Jernkontorets anser att harmonisering av de svenska bestämmelserna ska ske med MKB-direktivet ställningstagande till exempel så att kriterierna i direktivets bilaga III endast tillämpas på verksamheter som anges i dess bilaga II. Skälet är att det skulle medföra resursbesparingar för både myndigheter och verksamhetsutövare och samtidigt medföra en fokusering på de frågor som är väsentliga för miljön.

Planer och program

Jernkontoret anser att verksamhetsutövare som bedriver industriell verksamhet och annan miljöpåverkande verksamhet inom eller i närheten av ett planområde bör inkluderas i samrådskretsen vid den strategiska bedömningen, dvs. när kommunerna tar fram detaljplaner och översiktsplaner. Skälet till detta är att många verksamhetsutövare berörs t.ex. vad gäller skyddszoner kring bostadsområden, infrastrukturprojekt osv. och att samhällsplanering oftast är långsiktig.

Verksamheter och åtgärder

Samrådsprocessen och underlaget

Jernkontoret avråder från återgång till två formaliserade samråd, dels ett undersökningssamråd och dels ett avgränsningssamråd. Skälen för detta är framförallt att det inte förenklar processen och att myndigheter och allmänhet ändå kan yttra sig och lämna synpunkter på underlag till en tillståndsansökan under hela prövningsprocessen. Dessutom krävs inte flera samråd enligt MKB-direktivet.

Jernkontoret anser att den tidsgräns på 90 dagar som föreslås, för att länsstyrelsen ska fatta beslut om huruvida en praktisk miljöbedömning ska göras, normalt är en alldeles för lång tid för beslut. Det medverkar inte till effektivitet i prövningsprocessen. Antingen bör tiden kortas ned eller så bör det poängteras att normalt bör ett sådant beslut kunna fattas på betydligt kortare tid.

Verksamheter som förmodas medföra betydande miljöpåverkan

Det är positivt att förslaget innehåller en bestämmelse enligt vilken MKB:n ska anpassas till prövningens omfattning när det gäller ändringstillstånd och att de uppgifter som krävs enligt ändringsdirektivets bilaga 4 (och som genomförs i den nya miljöbedömningsförordningen) inte alltid behöver finnas med i MKB:n.

Verksamhet inte som förmodas medföra betydande miljöpåverkan

En verksamhet som inte förmodas medföra betydande miljöpåverkan ska inte behöva genomgå en praktisk miljöbedömning och därmed behövs heller ingen MKB utan i stället ska ett förenklat underlag tas fram. Jernkontoret anser att samrådet kring detta underlag inte behöver formaliseras och anser därför att andra stycket i 6 kap, 27 § bör strykas. 

Jernkontoret anser också att det tydligt måste kunna förstås att kravet på underlag måste skilja mellan en MKB för en verksamhet som kan medföra en betydande miljöpåverkan och ett förenklat underlag för en verksamhet som inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Det behövs därför inte några bestämmelser om vilket förenklat underlag som ska ges in för verksamheter som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I 22 kap. 1 § miljöbalken finns detaljerade krav på vad en tillståndsansökan ska innehålla. Dessutom ska sökanden visa hur hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska uppfyllas vilket måste anses räcka för dessa typer av prövningsärenden.

Övriga frågor

Jernkontoret tillstyrker att en miljöprövningsdelegation ska kunna handlägga vissa ärenden som i dag prövas av länsstyrelsens tillsynsenhet tillsammans med andra ärenden som miljöprövningsdelegationen har att handlägga. Detta kan möjliggöra en samlad bedömning och ge samordningsvinster för verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter och remissmyndigheter.

Jernkontoret avstyrker förslaget till ändring av 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. Frågan om huruvida en ändring är tillståndspliktig eller inte har ingen koppling till frågan om vilka verksamheter och åtgärder som kräver MKB.

Jernkontoret avstyrker att verksamhetsutövarbegreppet definieras i det nya kapitlet 6 i Miljöbalken. Skälet till detta är att detta uttryck används på flera ställe i miljöbalken och att det inte framgår om definitionen endast gäller för kapitel 6 eller ej.

Andra remissinstanser

Jernkontoret har deltagit i remissbehandlingen av denna promemoria inom Svenskt Näringsliv.

 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör 

Karin Östman, senior rådgivare, energi och miljö