Naturvårdsverkets förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remissvar till Naturvårdsverket, Sektionen för miljöfarlig verksamhet
Jernkontorets diarienr: 14/16
Ärendenummer: NV-01427-16

 

Sammanfattning

Jernkontoret tillstyrker:

  • Naturvårdsverkets förslag att i föreskriften avstå från att precisera teknisk lösning för inlämnande av miljörapport och att vägledning för ifyllande av miljörapport kopplas till den e-tjänst som kommer att användas för ifyllande av miljörapport.
  • Förslag till ny struktur för föreskrifterna samt de redaktionella ändringar som föreslås i syfte att göra föreskrifterna enklare och tydligare att tillämpa.
  • De ändringar som föreslås i bilaga 2, som avser stora förbränningsanläggningar, vilket bör bidra till att få en effektiv insamling av de uppgifter som behövs för Sveriges rapportering till EU-kommissionen under Industriutsläppsdirektivet (IED).

Övriga delar av förslaget avseende anläggningar som förbränner avfall, tillståndspliktiga täkter och tillståndspliktiga avloppsanläggningar med tillhörande avloppsledningar avstår Jernkontoret att yttra sig över.


Bakgrund

Jernkontoret har fått Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrift om miljörapport NFS 2006:9 på remiss. Detta yttrande har utarbetats efter samråd med berörda medlemsföretag i Jernkontorets miljöråd och särskilt med de företag som på sina anläggningar har stora förbränningsanläggningar. 

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Karin Östman, handläggare, miljö och energi