Promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet"

Jernkontoret anser bland annat att dagens modell för energiskatt på el ska behållas så långt det är möjligt och att skattenivån för industriell verksamhet ska vara tydligt uttalad i lagtexten.

Yttrande till finansdepartementet över promemoria ”Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet".
Dnr Fi2016/00836/S2

Jernkontorets diarienr: 04/16
 

Sammanfattning

Jernkontoret anser att:

  • dagens modell för energiskatt på el ska behållas så långt det är möjligt
  • skattenivån för industriell verksamhet ska vara tydligt uttalad i lagtexten
  • det inte ska finnas någon begränsning för vem som får bli frivilligt skattskyldig
  • det ska inte finnas något tröskelvärde för återbetalning av elskatt, hela beloppet ska återbetalas.
  • el som används i industriell verksamhet utanför tillverkningsprocess i norrlandskommunerna ska ha norrlandsskattenivå såsom hushåll och tjänsteföretag

Generella kommentarer till promemorian

Jernkontoret anser att promemorian plockar upp delar av det som var positivt med den föregående utredningen SOU 2015:87. Dock ställer vi starkt oss tveksamma till den överfinansiering av den slopade elskatten för datorhallar som sker där nettot av elskatteintäkterna ökar med totalt mer än 300 MSEK genom den föreslagna återbetalningsgränsen om 12 000 SEK.

SOU 2015:87 utgår ifrån att förändringar i skatteintäkter ska hanteras inom utgiftsområdet. Den stora kostnaden i förändringen av elskatten är minskade skatteintäkter från datorhallar vilket är ett uttalat önskemål. Detta motiveras av att kunna öka etableringen av denna verksamhet i Sverige. Eftersom det i förlängningen kommer att innebära ytterligare skatteintäkter inom andra områden och andra positiva samhällseffekter så borde det vara rimligt att beakta dessa dynamiska effekter i den samhällsekonomiska kalkylen. Det finns därför inget skäl till att en sådan här förändring nödvändigtvis måste resultera i ökade elskatteintäkter.

Synpunkter på promemorian

Jernkontoret är positiv till att promemorian bibehåller en stor del av dagens modell för energiskatt på el vilket innebär minimiskatt på el i industriell verksamhet.

Begreppet otillåten stödmottagare införs

Jernkontoret bedömer att den föreslagna definitionen av otillåten stödmottagare är rimlig.

Industrins skattenivå bör stå i 11 kap 3§

Jernkontoret kvarstår vid vår tidigare synpunkt att det bör stå tydligt uttryckt i lagen att tillverkningsindustrin har en skatt i nivå med EUs minimiskattesats.


Stöd i form av nedsatt energiskatt utgår endast genom avdrag för eller återbetalning av skatt

Jernkontoret har förståelse för att EU-rättens krav på direktkontakt mellan Skatteverket och stödmottagare innebär att systemet måste förändras. Det är dock viktigt att detta inte innebär onödig administration och ökade kostnader för företagen av administrativa skäl.

I nuläget är vissa av stålindustrins företag registrerade som skattskyldiga medan andra inte är det. En viktig aspekt på skattehanteringen för stålindustrins företag är också att de företag som har metallurgiska processer också har el som därmed är undantagen skatt. Hanteringen av den noll-skattade elen ska enligt promemorian fortsatt hanteras på samma sätt som idag.

För företag som inte själva är registrerade som skattskyldiga innebär förslaget att avdraget för den nollskattade elen fortsatt görs av leverantören medan företaget själv får ansöka om återbetalning för den 0,5 öres-beskattade elen.

Frivillig skattskyldighet

Jernkontoret tolkar promemorian som att det även fortsättningsvis är möjligt att registrera sig som frivilligt skatteskyldig.

Återbetalning

Jernkontoret accepterar att skattenedsättningen för 0,5-öresnivån kan hanteras via ett återbetalningsförfarande. Vi anser dock att det inte ska finnas något tröskelvärde för återbetalningen i den mening att återbetalning enbart avser belopp som överstiger tröskelvärdet. För de som får återbetalning så ska det ges på hela beloppet Jernkontorets anser att det föreslagna tröskelvärdet för återbetalningen på 12 000 kr enbart är ett ytterligare, dolt, skatteuttag och ska tas bort.

Angående norrlandskatt

Promemorian föreslår att den sk Norrlandsskatten ska finnas kvar men enbart för hushåll och tjänsteföretag. Detta motiveras med minskad finansiell risk för den skattskyldige när det gäller verksamhet där en lägre skattesats ändå kan uppnås på annat sätt. I 11 kap 9§ 10 står dock att el i industriell verksamhet inte får norrlandsskatt medan den lägre skattesatsen i punkt 8 enbart gäller tillverkningsprocess inom industriell verksamhet. Det innebär att viss del av elanvändningen inom industrin i norrlandskommunerna får högre skattenivå än tjänsteföretag i samma kommuner.

Jernkontoret anser att detta är helt oacceptabelt och omotiverat. Texten i punkt 10a bör justeras till: "i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet".

Behov av översyn av begreppet industriell verksamhet

Utredningen föreslår att begreppet industriell verksamhet och tillverkningsprocess ska utredas ytterligare. Tillämpad forskning och utveckling nämns som ett problemområde. För processindustrin utförs ofta försök inom tillämpad forskning och utveckling i produktionsanläggningar och vi anser att denna verksamhet självklart ska omfattas av begreppet tillverkningsprocess.

 

Jernkontoret 

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör,
telefon: 08 679 17 39, e-post: helen.axelsson@jernkontoret.se