Yttrande över Koll på anläggningen SOU2015:42 - Delbetänkande från utredningen om Järnvägens organisation (N2015/3479/TlF)

Svensk stålindustrin verkar på en global marknad i stark konkurrens med ståltillverkare från många olika länder. Svenska stålföretag exporterar större delen av de tillverkade produkterna – t.ex. plåt, band, tråd, stång, profiler och rör. För att kunna tillverka stålet krävs import av insatsvaror såsom legeringar, skrot, kol och kalk till stålindustrin. Den omfattande exporten till omkring 140 länder världen över och behovet av importerade insatsvaror gör stålindustrin till en av Sveriges största köpare av transporttjänster på lastbil, järnväg och fartyg. För att svensk stålindustri ska kunna konkurrera på världsmarknaden är tillgång till välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter således nödvändiga.

Jernkontorets diarienr: 8/15
Stockholm den 16 september 2015
Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
103 33 Stockholm

Synpunkter på delbetänkandet

Jernkontoret ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets Transportråd lämnat men vill särskilt lyfta fram följande:

Jernkontoret anser att delbetänkandet ger en samlad bild av järnvägsunderhållet över tiden och är en god genomgång av problem och potentiella förbättringsområden. Jernkontoret vill poängtera att det nu är viktigt att skyndsamt börja arbeta med de åtgärdsförslag som utredaren förordar. Vi ser det som angeläget att ett underhållssystem med anläggningsdata byggs upp för att kunna prioritera bland åtgärder och att en nationell underhållsplan utarbetas. Det är naturligtvis ännu viktigare att underhållet de facto kommer igång så att de svenska företagens konkurrenskraft inte skadas ytterligare.

En viktig slutsats i delbetänkandet är att pengar endast är en del av lösningen för avhjälpandet av den infrastrukturskuld som finns idag. Det är också av stor vikt att de knappa ekonomiska resurserna används så effektivt som möjligt. Enligt vår mening behöver de samhällsekonomiska kalkylmodellerna som används idag utvecklas för att bättre fånga nyttan med godstransporterna och att åtgärder verkligen vidtas där de gör störst nytta.

Jernkontoret delar utredarens uppfattning om att järnvägsunderhållet fortsatt ska konkurrensutsättas genom att anlita externa entreprenörer, eftersom vi anser att konkurrens bidrar till järnvägens utveckling genom att det leder till effektivisering och ett större utbud av tjänster.

Jernkontoret vidhåller slutligen att det finns en tydlig koppling mellan transportpolitik, näringspolitik och näringslivets konkurrenskraft och att en välfungerande järnväg har i dessa avseenden särskilt stor betydelse för Sverige som exportberoende land.

JERNKONTORET

Bo-Erik Pers                                  Jenni Ranhagen
Verkställande direktör                    Rådgivare