Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Till Socialdepartementet
s.registrator@regeringskansliet.se
s.pbb@regeringskansliet.se

Jernkontorets diarienr: 22/14

 

Jernkontoret yttrar sig endast över förslagen i kap 6 angående verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller. Jernkontoret välkomnar förslagen i avsnitt 6.1 och 6.2 och därtill relaterade ändringar i miljöbalken. Det är mycket viktigt att verksamhetsutövare inte tvingas till orimliga villkorsändringar eller straffansvar på grund av utökad bebyggelse i bullerutsatta miljöer.

Verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller
Jernkontoret företräder stålindustrin med ett 30-tal anläggningar i Sverige. Stålindustrins anläggningar är lokaliserade på mindre orter där ofta samhället har byggts upp utgående från att industrin finns. Det innebär att bostäder ofta ligger nära anläggningarna.

För stålindustrin är buller en viktig miljöfråga som prioriteras högt av företagen. Stora ekonomiska resurser satsas på bullerreducerande åtgärder likväl som på annan miljöpåverkan. De bullervillkor som verksamheterna har gäller normalt vid närmaste bostadsbebyggelse. Ny bostadsbebyggelse närmare anläggningen riskerar därför att påverka villkorssättningen i samband med prövning.

Industriverksamhet fyller en viktig funktion i samhället och är avgörande för Sveriges ekonomi. På många av de orter där stålindustrin är etablerad är företagen också direkt och indirekt den dominerande arbetsgivaren. För en fortsatt utveckling av dessa industrier är det nödvändigt att det finns möjlighet att vid behov expandera verksamheten.

Det är inte rimligt att verksamhetsutövaren ska ta ansvar för att samhället vill bygga närmare industrin. Ansvaret för ev. olägenheter måste tas av den som vill bygga. De föreslagna ändringarna i miljöbalken ger verksamhetsutövaren ett bättre skydd mot orimliga krav och vi välkomnar därför detta.


JERNKONTORET

Bo-Erik Pers
Verkställande direktör

Helén Axelsson
Energi- och miljöchef