Promemoria om ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter

Till Miljödepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se
therese.sandin@regeringskansliet.se

dnr M2013/1784/R
Jernkontorets diarienr: 16/14

Jernkontoret har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och lämnar synpunkter enligt nedan.

Sammanfattning

Jernkontoret anser att:

  • Rapporteringskravet enbart bör omfatta genomförda ändringar
  • Tidpunkten för rapportering för senareläggas till 15/1
  • Förseningsavgiften bör vara avsevärt lägre
  • Föreslagna höjningar för kontoavgifter onödigt höga

Rapportering av planerade ändringar, 3 kap. 4b§, 4 kap. 4§

Förslaget anger att verksamhetsutövare ska lämna information om genomförda och planerade ändringar av anläggningens kapacitet, aktivitetsnivå och drift senast 31 december. Jernkontoret anser att kravet att rapportera planerade ändringar inte är rimligt för processindustrin. Dels är det osäkert om planerade ändringar faktiskt genomförs, dels är det inte heller säkert att företagen vill lämna ut uppgifter om planerade åtgärder av konkurrensskäl. Det finns också en risk att det innebär subjektiva bedömningar av vad som anses planerat respektive oplanerat i det fall neddragningar måste göras under året.

Vi ser heller inget skäl till att detta skulle vara nödvändigt. Eftersom företagen ändå ska lämna tillbaka utsläppsrätter i det fall de har tilldelats för mycket så bör detta inte vara något problem.

Vi anser därför att rapporteringen bör inskränkas till genomförda ändringar.

Tidpunkt för rapportering

För att underlätta för företagen bör tidpunkten för rapportering skjutas fram till efter jul- och nyårshelgerna. Lämpligt datum skulle kunna vara 15 januari.

Avgift för försenad rapportering, 8 kap 5b§

Promemorian föreslår en förseningsavgift på 50 000 kr. Jernkontoret anser att det är en orimligt hög förseningsavgift som inte står i proportion till en ev. skada som förseningen kan ge upphov till.

Nya kontotyper och kontoavgifter

Promemorian föreslår en avsevärd höjning av avgiften för ansökan om handelsplattformskonto. Jernkontoret anser att den är orimligt hög. Syftet med utsläppshandelssystemet är att deltagarna ska kunna handla med utsläppsrätterna för att utsläppen ska minskas på mest kostnadseffektiva sätt. För de företag som omfattas av utsläppshandeln bör det vara enkelt och inte förenat med onödiga kostnader att kunna handla i systemet.


JERNKONTORET

Bo-Erik Pers, Verkställande direktör

Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör, tel. 08-679 17 39