Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Till Energimyndigheten
andreas.kannesten@energimyndigheten.se

dnr 2014-2240
Jernkontorets diarienr: 15/14

Jernkontoret har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och lämnar följande synpunkter:

Vi vill börja med att fastställa att spillvärme egentligen borde kallas restenergi, men för att inte skapa förvirring fortsätter vi att använda benämningen spillvärme, så som den används i lagen och förslagen till Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Det är utmärkt att tillgänglig spillvärme från industriprocesser får uppmärksamhet och att en alternativkalkyl måste göras för att se om spillvärmen är ekonomiskt lönsam att tillvarata. Detta kommer öka möjligheterna för industri att få avsättning för nyttig energi som idag inte används. Det är dock en viktig princip att verksamhetsutövaren inte tvingas ta ett av jämförelsealternativen bara för att det visar sig vara mer lönsamt i kalkylen.

Att begreppet "tillgänglig nyttiggjord spillvärme" är tydligt förklarat med att det är spillvärme som har tillräckligt hög temperatur för att kunna användas i ett fjärrvärmenät är bra, liksom att spillvärme med för låg temperatur inte omfattas av lagstiftningen. Även vilka alternativ som skall jämföras för vilken typ av anläggning är tydligt klarlagda.

Skrivningen under rubriken "Vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla" samt 5§ ger däremot intryck av att innehållet endast gäller för fjärrvärme/fjärrkyla-nät och energiproduktionsanläggningar, inte industrianläggningar. Detta motsägs i de allmänna råden till 5§ och lagen 2014:268. Ett förtydligande i föreskriften behövs därför.

En förutsättning för att inte kravet ska skapa problem för industrin är dock att Energimyndigheten kan uppfylla sitt åtagande enligt lagen om att hantera godkännandet av kostnads-nyttoanalyserna skyndsamt för att inte orsaka fördröjningar av tillståndsprövningen. En precisering av handläggningstiden skulle vara önskvärd.

JERNKONTORET

Bo-Erik Pers, Verkställande direktör

Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör