Förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport NV-03538-13

Till Naturvårdsverket

Jernkontorets diarienr: 23/13

 

Många av företagen som ingår i Jernkontorets verksamhet kommer att vara de som rapporterar BAT-slutsatser i Miljörapporten för första gången den 31 mars 2014. De regler som gäller för denna rapportering har redan beslutats den 29 november 2012, Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om Miljörapport. Det nu remitterade förslaget börja gälla först från den 1 januari 2014 för miljörapporter inlämnade senast den 31 mars 2015.

Förslaget är väl genomarbetat och noga avvägt, och Jernkontoret har inga invändningar på helheten. Men det som kan skapa problem är paragraf 3 i Miljörapportens grunddel. Där krävs att företagen (ca 1100 stycken) ska redovisa vilken som är huvudverksamheten, vilka sidoverksamheter (andra BREF-dokument man träffas av) och vilka horisontella BREF som också berör respektive anläggning. Detta är ett svårt och tidskrävande jobb av flera skäl. Vi föreslår att Naturvårdsverket initialt bara kräver att företaget ska ta ställning till den lista med relevanta BREF som varje BAT-slutsats har beslutat. I Iron and Steel Production (IS) BAT-slutsatserna, beslutade 8 mars 2013, finns följande lista.
Andra referensdokument som är av betydelse för de verksamheter som omfattas av dessa BAT-slutsatser är de följande:

BAT-referensdokument om stora förbränningsanläggningar (LCP)
BAT-referensdokument om tillverkningsindustrin för järnmalm (FMP)
BAT-referensdokument om utsläpp från lagring (EFS)
BAT-referensdokument om industriella kylningssystem (ICS)
BAT-referensdokument om energieffektivitet (ENE)
Referensdokument om ekonomiska och sidoeffekter (ECM)
Referensdokument om allmänna övervakningsprinciper (MON)

Väldigt få, om någon, har i Sverige i dag en översikt om vad alla BREF:ar innehåller i sina detaljer, detta gäller nog för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. BREFarna är omfattande och ogenomträngliga i sin nuvarande form, omfattningen (scoopet) är ibland överlappande (samma process/område ingår i flera BREF) medan i andra fall är dessa ömsesidigt uteslutande (två olika BREF gör korsvis hänvisning till varandra att just den andra BREFen ska innehålla ett avsnitt om en viss process).

Dessutom ändras ibland omfattning och innehåll genom åren. För revideringen av t.ex. Waste Treatment Industry BREF (2006), föreslås en dramatisk förändring av scoopet. Man "tappar bort" ordet industry och föreslår att BREFen ska omfatta all avfallsbearbetning, Waste Treatment. Detta betyder att alla sektorer i så fall träffas av denna BREF, något som listan på relevanta sido-BREFar, där bl.a. IS BREF ingår, bekräftar. Detta är helt fel väg att gå eftersom avfallsfrågor redan ingår i IS och FMP. Vi kan inte ha dubbla eller trippla BREF som reglerar samma fråga och/eller har motsägelsefulla krav. Det samma gäller för frågor som energieffektivisering, avloppsvatten och vattenanvändning.

Det kan för det enskilda företaget givetvis finnas ytterligare BREF som berör verksamheten utöver den lista som anges i BAT-slutsatserna för IS, men att kräva en total genomgång idag av vilka som är/kan komma vara sido-BREF i ett så pass omgjort system, är för tidigt och för omfattande. I takt med att BREF:ar revideras lär vi oss vad de innehåller och vilka verksamheter som ingår. Företagen har också ett egenintresse att bevaka aktuella BREF som är på väg att revideras, för att kunna bevaka scoopet, analysera innehållet och utsläppsvärden.

Det är nästan omöjligt att vara helt säker på att man har redovisat alla de BREF som skulle kunna vara relevanta för ens företag. Detta dels för det är omfattande och komplexa dokument och dels för att omfattningen ändras över åren. Vi vill påminna om att alla dessa sido-BREFar kommer att börja gälla först nästa gång IS BREF har fått nya BAT-slutsatser. Med de åtta års intervaller som anges i IED-lagstiftningen landar man bortom 2021. Det är för kraftfullt att kräva redovisning av dessa redan nu. Vad kommer att hända om man missat att redovisa en Sido-BREF och/eller om scoopet har ändrats under tiden från 2014 till 2021?

På sikt när Sverige är mer bekanta med Sevilla-processen och gränsdragningsproblem har benats ut (såsom för t.ex. Waste Treatment) kan kravet i 3§ läggas på verksamhetsutövaren. I dagsläget räcker det med krav på att redovisa vilka av de BREFar som finns på de listor som tas fram av EU gemensamt.

Sverige bör noga analysera innehåll och omfattning av alla BREF och gränsdragningsfrågor beskrivna enligt ovan mellan BREF. Någon måste ha ett övergripande ansvar för framtagandet av samtliga BREF och att dessa hänger ihop med övriga (gamla och nya). Det kan inte vara, som KOM:s svarade till Eurofer på just denna fråga, upp till varje enskild BREF-författare att göra som den vill. Frågan om ansvar för ett genomtänkt arbete i Sevilla ser vi gärna att Sverige för fram i Artikel 13 Forum och Art 75 kommittén.


Bo-Erik Pers, Verkställande direktör
Eva Blixt, Senior Advisor, 070 - 6791795