Förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Till Miljödepartementet

Svar till Miljödepartementet om EU-kommissionens ”Förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt” (M2012/3383/Nm).

Jernkontoret tycker det är bra att kommissionen arbetar för ett ökat och likvärdigt genomförande av miljölagstiftningen i medlemsstaterna. Det liggande förslaget innebär dock, enligt vår bedömning, främst en ökad byråkrati och regelbörda i en omfattning som inte kan motiveras ur miljösynpunkt. Jernkontoret anser att Kommissions förslag i nuvarande form inte är värt att bygga vidare på.

Problemet är inte direktivet i sig utan olika tillämpning i olika länder. Därför är det bättre om direktivet uppdateras genom att inarbeta relevant domstolspraxis, där de nu föreslagna, allför långtgående ändringar om t.ex. ackrediteringskrav för experter och komplicerade screening processer utelämnas.

JERNKONTORET 

Eva Blixt 
eva.blixt@jernkontoret.se