Regeringsförslag kan stärka samverkan mellan högskola och industri

Jernkontoret har i sitt inspel till den kommande forskningspropositionen efterfrågat bättre förutsättningar för mobilitet mellan akademi och näringsliv. Ett förslag i den riktningen presenterades nyligen av regeringen och dess innehåll skulle ge framför allt unga forskare nya möjligheter till industrisamverkan.

Det förslag som lagts fram av regeringen innebär att fler anställningar inom högskolan skulle gå att kombinera med en anställning i andra sektorer. Jernkontoret välkomnar regeringens förslag, som skulle innebära ett viktigt steg mot ökad rörlighet och minskade hinder för samverkan mellan näringsliv och akademi. Till exempel skulle biträdande lektorat, som ofta innehas av Sveriges mest lovande unga forskare, gå att kombinera med en tjänst i industrin. 
 
Högskoleförordningen möjliggör redan idag att lektorer och professorer vid svenska lärosäten kan ha ytterligare anställning i andra sektorer. Det lagda ändringsförslaget skulle låta regelverket omfatta forskare inom samtliga anställningskategorier och därmed öppna möjligheter för fler att ha dubbla anställningar, inte minst för unga forskare och lärare. 
 
Idag utgörs de forskare som har en fot i industrin och en i akademin till stor del av industridoktorander och adjungerade professorer, vilka båda har sin bas i industrin. Det nya förslaget skulle skapa liknande möjligheter för näringslivssamverkan även för forskare inom akademin som ännu inte hunnit få en professur eller ett lektorat, vilket vore väldigt positivt för utbytet mellan industrin och högskolesektorn. 
 
– Unga forskare är idag mycket mobila och det är därför angeläget att erbjuda samma möjligheter för industrisamverkan till dem som till deras mer etablerade kollegor. Att öka mobiliteten mellan industri och akademi skulle gynna både industrins och akademins forskning.  Det skulle också stärka näringslivsanknytningen i högskolans utbildning, säger Jonas Gurell, forskningschef på Jernkontoret.
 
Förslaget i sin helhet: