Europaparlamentet vill se en gränsjusteringsmekanism med bibehållen fri tilldelning för industrins konkurrenskraft

Europaparlamentet har nu lämnat sina synpunkter på utformningen av en gränsjusteringsmekanism och tydliggjort att verktyget kan komplettera, men inte ersätta den fria tilldelningen av utsläppsrätter. Ett viktigt besked för att säkra järn- och stålindustrins konkurrenskraft globalt.

Europaparlamentet har röstat om sin resolution, Towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism, och tydliggjort att en gränsjusteringsmekanism inte kan ersätta den fria tilldelningen av utsläppsrätter som åtgärd för att skydda industrins konkurrenskraft.

Syftet med att lägga en klimatkostnad på importerade varor är att utjämna prisbilden på den europeiska marknaden och också att motivera länder utanför EU, som exporterar till EU, att höja ambitionerna i sitt klimatarbete. Men ett förslag om att ersätta den fria tilldelningen skulle snarast motverka investeringar och teknikutveckling i en redan ambitiös industri.

– Den kanske viktigaste synpunkten som både Jernkontoret och Eurofer framfört är att om EU beslutar att införa en gränsjusteringsåtgärd, så ska det vara ett komplement till den fria tilldelningen av utsläppsrätter. Den fria tilldelningen är det viktigaste verktyget för att motverka koldioxidläckage, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, som gläds över Europaparlamentets ställningstagande.

En gränsjusteringsåtgärd skulle förvisso kunna höja priset på importerade produkter och därmed minska prispressen på EU-marknaden och ge lite bättre villkor för en del av det som produceras inom EU. Men om EU samtidigt minskar den fria tilldelningen av utsläppsrätter så blir det avsevärt dyrare för allt stål som produceras i Europa, vilket påverkar konkurrensen negativt inte minst för det stål som exporteras från EU till övriga världen.

För att eliminera de stora utsläppen krävs både teknikutveckling och betydande investeringar för att implementera den nya tekniken.

– Ny teknik utvecklas hela tiden, men det tar tid innan den hunnit implementeras överallt och under tiden så behöver företagen vara konkurrenskraftiga både inom EU och på den globala marknaden, säger Helén Axelsson.

Men beskedet från parlamentet innebär inte att diskussionerna om en gränsjusteringsmekanism är över. Kommissionen kommer att presentera ett förslag under våren 2021.

– Vi fortsätter att påverka i de här processerna. Syftet med en gränsjusteringsmekanism är gott men det är viktigt att verktyget inte slår undan benen för aktörer med redan höga klimatambitioner, avslutar Helén Axelsson.

 

Tillägg 2021-03-25 
Se även debatt på Altinget.se:
”Den fria tilldelningen är det viktigaste verktyget för att motverka koldioxidläckage” (Altinget.se), Helén Axelssons replik på en debattartikel av Jakop Dalunde och Karolina Skog (MP).